image003

A JÓ ISTEN ÉS A SZŰZANYA CSODÁI

TRANSZCENDENS ESEMÉNYEK –

HITÜNK MEGERŐSÍTÉSÉRE [BEVEZETÉS]

1. A JÓ ISTEN HATALMÁRÓL HAT TÉTELBEN

2. AZ EUCHARISZTIA CSODÁI

3. A RÓZSAFÜZÉR EREJE

4. AZ ÚR JÉZUS ÉS A SZŰZANYA KÖNNYEI

5. TRANSZCENDENS KÉPEK

6. A SZENT SZŰZ GUADALUPÉBAN

7. A NAGY FIGYELMEZTETÉS

8. AZ ISTENANYA ÉJJELI LÁTOGATÁSA

Keresztény Testvéreink!

A felsorolt leírások hitünket igazolják és erősítik, a racionálisan gondolkodó emberi elmét átlépve. A leírások a Szentségi Jézus [Eucharisztia] és a Szűzanya megcáfolhatatlan természetfeletti csodáiból villantanak fel epizódokat, amelyek a keresztény egység sziklatömbjének részei, több mint kétezer év óta – a világ végezetéig.

Keresztény Testvéreink! Akartok egységet? Gyertek haza Egyetemes Egyházunkba, a Katolikus Egyházba! De gyertek hozzánk Ti is mind Testvéreink, akik nem ismeritek Teremtőnket, Szent Fiát, és a szívünket, lelkünket betöltő Szentlelket. Az Úr Jézus Krisztus – Édesanyja Szeplőtelen Szíve által – hazahív és hazavár Benneteket! Csak egyetlen Igazság van! Ne a magunk módján éljünk, ne a magunk módján legyünk vallásosak! — Tudjuk meg mindannyian: mi keresztények nagyon szeretjük az Úr Jézus Krisztust. Ezt a szeretetet egymás üdvözlésében is fejezzük ki, ahogyan a Szűzanya köszönt bennünket a földi jelenésein

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

A Katolikus Egyház Hittani Kongregációja 1966. október 14-én engedélyezte a jelenések és magán-kinyilatkoztatások egyházi jóváhagyás (Imprimatur) nélküli kiadását, írásos terjesztését.

VIII. Orbán pápa (1623-1644) „Coelestis Jerusalem” kezdetű dekrétumának megfelelően kijelentem, hogy e magánkinyilatkoztatás közlésével nem óhajtom megelőzni az Egyház hivatalos döntését, annak mindenkor alávetem magam.

AZ ÚR JÉZUS UGYANAZ TEGNAP, MA ÉS MINDÖRÖKKÉ!

IHS – E JELBEN GYÖZNI FOGSZ MINDÖRÖKKÉ!

„Amikor csak tudom, ahol csak tudom, hirdetem

a jó Isten Dicsőségét és a Szűzanya Tiszteletét.”

[A Szentlélek sugalmazására elhangzott tanúságtétel

2000. június 17-én az erdélyi Szőkefalván]

HÁLÁBÓL

MENNYEI ATYÁNKNAK,

SZENT FIÁNAK, AZ ÚR JÉZUS KRISZTUSNAK,

A SZENTLÉLEK ISTENNEK ÉS

DRÁGA SZŰZANYÁNKNAK

a Szőkefalván,

2000. Hamvazószerda vigiliáján [március 7.]

soron kívül, érdemtelenül kapott kegyelemért, és

az Istenanya fatimai üzenetének elfogadásáért,

megéléséért, terjesztéséért.

Az összeállítást a Szentháromságnak ajánlom fel

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által.

[Az összeállítás – előadásokon elhangzott, kiadványokban olvasható, személyes tanúságtételekből átvett – megszámlálhatatlan csodás esemény, prófécia közül belső indíttatással kiválasztott leírásokat tartalmaz.]

Kedves Testvérünk! Teremtőnk hatalmáról tartod kezedben ezt az összeállítást! Szívedet a jó Isten dobogtatja, Aki megteremtette a világot, benne megteremtett Téged és számodra az értelem képességét és a szabadakaratot adományozta. Gondolkodj, és életedet – ezt a nagy ajándékot – köszönd meg a jó Istennek. Tiszteljük együtt teremtő munkáját, és mindenkor, mindenhol hirdessük együtt az Ő Nagy és Szent Dicsőségét! Megtérésedben, hited megerősödésében, apostoli munkádban segít az Istenanya: a Boldogságos Szűz Mária, és angyalaival, szentjeivel együtt az egész Mennyország. Ha hiszel Teremtőnkben, fogadd el katolikus hitünk fő igazságait, és annak tudatában élj!

HITÜNK FŐ IGAZSÁGAI

Egy Isten van. – Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek. – Isten a világ Teremtő Ura és Gondviselő Atyja. – A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen. – Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. – Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat megbünteti. – Isten kegyelme az üdvösségre szükséges. – Az ember lelke halhatatlan, teste feltámad. – Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Összeállította: Kovács János

a Szeplőtelen Fogantatás Családjának szolgálója

2009. Szeplőtelen Fogantatás ünnepén

Magánkiadás – ajándékként.

TRANSZCENDENS ESEMÉNYEK – HITÜNK MEGERŐSÍTÉSÉRE

[Bevezetés]

Az összeállítás cáfolata a hitetlenségnek – a jó Istent teljesen kiiktatni szándékozó ateizmusnak, minden hazug, hamis, megtévesztő tannak, a pogány eszméknek és a bálványimádásnak.

A világ ma a hitetlenség, az egyházüldözés, a súlyos erkölcstelenség, a pogány rítus és a vallási elemek összekeverésének napjait éli. Elérkezett a nagy hitehagyás ideje. A társadalmak szelleme és gyakorlata csaknem mindenütt az erkölcsi engedékenységet, a szenvedélyek és az élvezetek keresését-kielégítését szolgálja. Vannak országok, amelyekben mindezekkel a történelem meghamisítása, megtagadása és a keresztény hagyományok lábbal tiprása is párosul. A világ az Isten nélküli élettel, az Úr szent törvényeinek nyílt megvetésével, a gyűlölet és a békétlenség szításával tudatosan a bűnt terjeszti.[1]

Ez az összeállítás Mennyei Atyánk és Szent Fia Szent Akarata szerint, a Szentlélek sugalmazásával, erejével, megkülönböztető kegyelmével, Drága Szűzanyánk kérésére és a Szent Angyalok segítségével készült a transzcendencia (természetfelettiség) szolgálatában, belső indíttatásként, tanúságtételként – evangelizáció, hitünk erősítése és ismereteink bővítése céljából. Az összeállítás szeretné felkelteni az Istenhitet a kétkedő emberben.

 

image005

1. A hit. A mai  emberek többsége nem akar hallani Istenről, megtagadja Őt. Úgy tűnik, nem fogja fel, hogy a jó Isten minden lét eredete. Az ésszel gondolkodó teremtmény számára azonban a hit a jó Isten előtti meghódolást és a kinyilatkoztatott tanítás tudatos elfogadását jelenti; isteni erény, amely által hiszünk Istenben és mindabban, amit nekünk mondott és kinyilatkoztatott, s amit az Egyház nekünk hinni előad, mert Isten maga az Igazság[2]. A hit a ma emberének érdeklődését sajnos nem kelti fel (mi végre vagyunk a világon?), mert gondolkodását(!?) alapvetően tévtanok befolyásolják; ugyanis a világ hangzavarából (médián, kiadványon, tanintézeten, keresztényellenes szemléletű környezeten stb. keresztül) az agyába [„szikla” nélkül] leghamarabb a téveszmék hatolnak be. A ma embere nem hisz Teremtőjében; a világ teremtéséről tévtanokat terjeszt. Nem akarja tudomásul venni, hogy a teremtéssel áll kapcsolatban az a teljes igazság, amelyhez igazodnunk kell! Hitetlenségének számos oka van, de ebbe most ne menjünk bele. [A teremtésről néhány gondolatot a Függelék I. fejezetében olvashatunk.]

2. A hit transzcendens igazolása a csoda. A jó Istenbe vetett hit elfogadásához és megerősödéséhez az Ő létét bizonyító transzcendens események:csodák is járulnak, amelyek – isteni eredetük igazolására – minden esetben felfüggesztik a természet törvényeit. Látnunk kell, hogy a jó Isten a Tőle eltávolodott emberiséget – az isteni kinyilatkoztatás megerősítéseként, figyelmeztetésként – csodákkal is rá akarja vezetni a megtérésre, a Hozzá való visszatérésre, és pedig olyan eseményekkel, amelyeket az emberi elme racionális gondolkodással nem tud felfogni és magyarázni.

3. A csoda a hitet megalapozó erő. Az Úr Jézus földi életében csodákkal igazolta küldetését, túlvilági életét, és azokon keresztül mutatta be Isten országának kegyelmi erejét (szűzi fogantatás, születés hírül adása, keresztelés, színeváltozás, kenyérszaporítás, háborgó tenger lecsendesítése, gyógyítás, feltámasztás, halfogás …; feltámadás, megjelenések …). Nyíltan hirdette, hogy csodái minden meggyőző erejük mellett felhívások arra is, hogy az ember térjen meg, fogadja el Isten kegyelmi kitárulkozását; tehát higgyen! A transzcendens események célja és lényege: a megvilágosítás – napjainkban sincs másként, mert Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!  A hit (elfogadása, megvallása, átadása) csodálatos eseményekkel kísért meggyőző ereje az eltelt kétezer év alatt nem változott, de Megváltónk ígérete szerint a világ végezetéig sem fog változni.

4. A megtérésre nincs haladék! Jelen összeállításunkban a jó Istennek a kétezer év alatt megtapasztalt néhány kiemelt csodájáról olvashatunk, amelyek létrejöttükkor a természet rendjét felfüggesztik, ezáltal hitet megalapozó erővel bírnak. Megjelenésükre emberileg nincs magyarázat. Természetfelettiséggel üzenik az ateista, pogány, hitehagyott embernek, és mindenkinek, hogy a megtérésre nincs haladék! Az összeállításunkban felsorolt csodák bemutatásának ma különösen nagy jelentősége, fontos evangelizáló szerepe van, mert kétezer évvel az Evangélium első hirdetése után az emberiség visszatért a pogányságba (1000.old.). — Az idők végén, a nagy figyelmeztetés és az elszámoltatás előtt állunk. Ez az összeállítás Drága Szűzanyánk kérésére, „a megtérésre nincs haladék” érdekében készült el és jelent meg 2009. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén.

5. Megtérés és ima – nincs más út. Az Úr Jézus a csodáival nagyon világosan rámutat, és erre nyomatékosan emlékeztetünk, hogy /1/ ha a hívő a jó Istenhez a hit erejével, tiszta lélekkel és szívvel imádkozik, akkor számára az is lehetséges lesz, ami embernek lehetetlennek látszik; /2/ de a hit a feltétele a kérő ima meghallgatásának is. Ehhez kapcsolódnak a jelen összeállításban bemutatott képek, leírások. Egyéni és társadalmi gondjainkra, az Isten-nélküliség megszüntetésére, lelki megújulásra (megtérésre), az erkölcsi szakadékból való kiemelkedésre, a szentistváni gondolkodás [kereszténytudat, magyarságtudat, történelemtudat, intelligenciatudat (nevelés, beszéd, magatartás, tisztelet), lelkiismeret-, tisztaság- és felelősségtudat, szentségiházasság-tudat] helyreállítására, a Sátán elleni harcra a megoldás: a jó Istennel és egymással történő kiengesztelődés, a megtérés, a bűnbánat, a böjt, valamint a böjthöz kapcsolódó Jézusi Út: az ima. Ezek semmi mással nem helyettesíthetők. Tudnunk kell, hogy tennivalóinkhoz kizárólag a hitből lehet erőt meríteni. Lehetnek a társadalomban realitást mutatató, neves emberek által kezdeményezett szerveződések, utcai megmozdulások, aláírásgyűjtések, nyilatkozatok, kiáltványok stb., azok ima nélkül égi meghallgatást nem nyernek. Kedves Testvéreink! Az elmúlt évtizedek példáit még mindig nem akarjuk tudomásul venni, hogy ima nélkül semmi nem vezet megoldáshoz? [Szónoklatokkal – amelyekben nincs ott a jó Istenhez és a Magyarok Nagyasszonyához felszálló fohász, az imára való felszólítás, késztetés és annak gyakorlata; mindezekre a vezetői példamutatás – nincs változás, nincs előrelépés.]

6. A Szentmise, az Eucharisztia és a Rózsafüzér. A Jézusi Útból fakadó feladataink megvalósítását tükrözi és fejezi ki e bevezető elején a Szent Szűz kérésére 2009. május 13-ára készített Immaculata Conceptio [Szeplőtelen Fogantatás, a Mennyek és a Föld Királynője] szentkép[3], amely feleleveníti Drága Szűzanyánk fatimai üzenetét, hogy [a megtérést követően] kizárólag az Eucharisztia és a Szűzanya, a Szentségimádás és a Rózsafüzér-ima vezethet lelki megújuláshoz, erkölcsi felemelkedéshez. Higgyük már el végre, hogy a Szentmise-hallgatás (amely életünk középpontja és a világon egyedülállóan hihetetlen hatalmas ereje van!), a Szentségimádás és a Rózsafüzér-ima az „aranyfedezete” népeink szentistváni útjának, ismételt kereszténnyé válásának! Ezen útra térést tovább már nem lehet elodázni. Társadalmunknak ezért ismét fel kell ismernie Fatima kérését. Az imameghallgatás eredménye lesz az Istenhit kiteljesedése, a szeretet, a szolidaritás és a gazdaság növekedése. — A Teremtő Isten elismerése, az isteni törvények betartása, megtérés, bűnbánat, megbocsátás, bocsánatkérés, kiengesztelődés, az Evangélium megélése, Szentségimádás, Rózsafüzér-ima, áldozatvállalás és böjt nélkül nincs sem lelki, sem társadalmi, sem gazdasági megújulás. Nélkülük nem kapjuk meg a Szentlélek kiáradásának és a megkülönböztetésnek a kegyelmét és a bölcsességet. Nélkülük családban, közösségben, társadalomban nincs Isten áldása életünkön. Az Ég kérésére tehát reményeink teljesüléséhez minden kezdeményezés előtt, a végrehajtás folyamatában és azt követően vegyünk részt Szentmisén, Szentségimádáson és imádkozzuk a Rózsafüzért. [A Szűzanya Rózsafüzér imát esdeklő üzeneteit a Függelék II. fejezetében olvashatjuk.] Ha teljesítjük az Istenanya kérését, a Szentlélek vezérelni fogja gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket és a jó Isten [legnagyobb csodálkozásunkra] a lehetetlennek látszó helyzeteket is megoldja. A Szentlélekben tudjuk felismerni az idők jeleit és személyes feladatainkat. — A Szentháromság a Szűzanya útján nagyon kér bennünket, mindezeket jövőnk érdekében tegyük meg!  Kedves Testvéreink! Mindannyian akarjatok keresztény egységet, mert ez kell az imameghallgatáshoz! Éljetek gyűlölködés nélkül, szeretetben és gyertek haza (vissza) Egyetemes Egyházunkba, a Katolikus Egyházba. Beszéljünk mindannyian „szentistváni egynyelven”! Tudjátok-e, hogy Drága Szűzanyánk mióta kéri Tőlünk ennek elfogadását?

7. A Rózsafüzér ima a Szent Szűz istenanyai személyén keresztül közvetlen út a Szentháromsághoz; biztosítja, hogy egységben maradunk a jó Istennel. Mennyei Atyánk, mielőtt a világ létezett volna, tudott Máriáról, és egyedülálló rendeltetést szánt neki; gondolatában Mária, a Megváltóval együtt, kezdettől fogva jelen van. A Mennyei Atya döntése Máriát a Megváltó oldalára abban a pillanatban rendelte, amikor magát Krisztust Megváltónak rendelte. A jó Isten terve azt a feladatot szánta neki, hogy a Megváltó Édesanyja legyen. Az ószövetségi próféták világosan és félreérthetetlenül kinyilatkoztatták Máriát; az Újszövetség angyali üdvözlete pedig oly módon utal az Ő kulcsfontosságú szerepére, hogy az Örök Atya Mária IGEN-jétől tette függővé a megváltást. Az IGEN órájában Mária kezében volt az emberiség sorsa. Ebből következően Szűz Mária Szent Gábriel Arkangyal köszöntésekor mondott IGEN-je indítja el azt a csodálatos eseményt, amely egyedülálló a történelemben. Szűz Máriának – IGEN-jével – része van az emberiség megváltásában, amelyet valamennyiünk nevében mondott. Az első IGEN-t követően földi élete minden napján újra és újra ki kellett mondania ezt az IGEN-t, elfogadnia, hogy részese a Fiú szenvedéseinek. A Fiú mindig ott van Édesanyja mellett és a Szentlélek is állandóan együttműködik Vele. A testestől-lelkestől Mennyek Országába felvett Szűzanya ezzel az IGEN-nel Istenanyasága révén olyan vonatkozásba került a Szentháromsággal, ahogyan semmiféle más teremtmény nem kapcsolódhat Istenhez. Az emberiség az IGEN-ben egyesül az Istenanyával. Mennyei Atyánk – a „MÁRIAI IGEN”-t elfogadva – üzeneteinek közvetítése és az emberiség Szent Fiához vezetése céljából hatalmazza fel a Szűzanyát földi jelenéseire, természetfeletti csodáinak megtételére, az emberileg, racionális gondolkodással elképzelhetetlen testi, lelki gyó-gyulásokra, egyéni, közösségi, országos, sőt kontinentális problémák megoldására. A Szűzanya IGEN-jéből fakad a Rózsafüzér ima, amely elsődlegesen és közvetlenül kapcsol bennünket a Szentháromsághoz. A jó Istent ezért – Szűz Máriával együtt – határtalan szeretettel magasztaljuk.

Az Úr Jézus üzenete igazolja a fentieket. Igazolását Édesanyjáról 1985. december 30-án Mária Doloresz szervita nővér útján küldte.„Gyermekeim! Írva van az Evangéliumban, hogy az Atyánál egyetlen közbenjáró van: Jézus Krisztus. Valóban a ti Jézusotok szüntelen kéri az Atyát, hogy küldje el számotokra a Szentlelket, azért, hogy a Vi­lágosság Fényében mindjobban felismerjétek az Atya akaratát és azt cselekedjétek. A ti Jézusotoknak van egy jóságos Édesanyja, MÁ­RIA, akinek Szíve alatt a Szentlélek formálta a sze­retettől lángoló Isteni Szívet. Ez a két SZÍV egy rit­musra dobogott az Atya akaratának teljesítésében! Jézusotoké a kereszthalálig, Édesanyámé pedig a kereszt tövéig. A Szentlélek volt elindítója és egybe­olvasztója a Fiú és Anya szeretetének. Az Anya így anyaságánál fogva szólhat Fiának. Azon kegyelmeket, melyeket Édesanyámmal együtt kértek, a Fiú az Atya elé tárja és megadja nektek. Csak jöjjetek, és kérjetek Édesanyámmal együtt a lelkeknek hitet, megtérést, bűnbánatot, se­gíteni kész önzetlen szeretetet, a szenvedés tüzében is hűséget, a megpróbáltatásokban türelmet, alázatos­ságot és bizalmat!”

Az Úr Jézus kérését glóriával veszi körül Mennyei Atyánk Magyarországon adott kinyilatkoztatása, amelyről ’A Világ Győzedelmes Királynője’ folyóirat 29. számában (1995. október 19.) olvashatunk. „A Szeplőtelen Szívet a teljes Szentháromság szeretete tölti be. Ez a végtelen szeretet egyesült szeretett Leányom szeplőtelenül tiszta szeretetével. Ez Szűz Mária Szeplőtelen Szívének Szeretetlángja. A Szeretetláng fogja végleg legyőzni a Sátánt, minden követőjével együtt.”

Kedves Testvéreink! Olvassátok a leírtakat és gondolkodjatok el a bemutatott képeken is. Tapasztaljátok meg a Természet Urának csodáit! Ne cseréljétek fel sehol és soha a Keresztet és „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” köszönésünket az Isten nélkül élő világ divatjával! Hirdessük együtt a jó Isten dicsőségét és a Szűzanya tiszteletét! János testvér

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

 

1.

 

A JÓ ISTEN HATALMÁRÓL HAT TÉTELBEN

[az alábbi anyagok, képek, szobrok a jó Isten csodái, ajándékai;

megalkotásukban emberi kéz nem vett részt]

A világtörténelemben az általunk jelenleg ismert öt, transzcendens módon keletkezett kép és anyag – a feltámadás előtti és utáni Krisztus-Arcok, a Szűzanyát ábrázoló guadalupei kép, a lancianoi Szent Vér, és Yvonn nővér karján a Gyermek Jézust bemutató Szeretet Királya szobor tudományosan igazolva – felülmúlják a világ minden más ereklyéjét. Hatodik ereklyeként soroljuk ide az Új Mexikó-i [USA] loretói kápolnában, a XIX. században természetfeletti módon épült csoda-lépcsőt is.

1. Manoppello, a történelemben egy alig ismert olasz városka. Az 1500. körüli években még a térképen sem jelölték. Templomában található azonban a világ legértékesebb ereklyéje: Veronika Kendője. – Előtörténet. A Szent Péter Bazilikában őrizték Szent Veronika Kendőjét. 1506. évben egy zarándok kis csomaggal Manoppellóba érkezett, amelyet átadott egy helyi orvosnak. Az orvos a csomagot kinyitotta és meglátta a Szent Arc képet tartalmazó kendőt. Meg akarta köszönni az adományozónak, de amire teljesen széthajtotta, kiderült, hogy már nincs mellette senki. XVI. Benedek Szentatyánk (2005→) is imádkozott itt a Szent Arc előtt.

 

image007

2. A Torinói Lepel Jézus testének lenyomata egy négy méter hosszú lenvásznon kirajzolódva, ahogyan a lepelre helyezték temetésekor és letakarták. Hosszú hányadtatás után Torinóban, a Keresztelő Szent János katedrálisban, a guarni kápolnában őrzik. 1532: tűzvész alatt a tároló láda megolvadt, a Lepel épen maradt. Öt évszázadon át nagyobb érdeklődés nélkül pihent. A II. világháború alatt a Nápolyhoz közeli monteverginei apátságba szállították, 1946-ban vitték vissza Torinóba. 1972. október 1-én bűnözők megpróbálták meggyújtani. Nem sikerült. 1997: Harmadik tűzvész. A Lepel ismét épen maradt. 2000-ben a jubileumi évben kiállították, 2,5 millióan látták.  2009-ben bejelentették: feliratot találtak a Leplen és megfejtették azt. A restaurálás után 2010-ben ismét bemutatták a székesegyházban. Szentatyánk 2010. május 2-án, Torinóba látogatása alkalmával szemlélte meg.

image009

3. A nyolcadik században a lanciánói Szent Legontianus templomban egy bazilita szerzetes latin rítus szerint ­szentmisét mutatott be. Az Átváltoztatás után egyszerre kétely támadt benne Krisztusnak a Szentségben való tény­leges jelenlétét illetően. És ekkor a Szentostya Hússá, a bor pedig Vérré vált.Majd a Vér megalvadt és öt különbö­ző, szabálytalan alakú és nagyságú, darabonként azonos súlyú csomóra oszlott. A Szent Relikviák a csoda óta eltelt évszázadokon át a mai napig gyakorlatilag változatlanul megmaradtak. A Szentostyából átváltoztatott Hús rostos szer­kezetű és barna színű, de rózsaszínű lesz, ha a Monstrancia mögé valamilyen fényforrást helyeznek.

image011

A lancianoi csodát követően mintegy 1300 évvel később, 1999-ben Argentínában, Buenos Aires egyik templomában kézbe-áldoztatás közben a Szentostya leesett és piszkos lett. A pap felvette, vízbe tette, és gondolta, ha majd feloldódik, megöntözi vele a virágokat. Öt nap alatt sem oldódott fel, hanem ez idő alatt piros folt, 96 nap után pedig száraz var keletkezett rajta. Egy orvos-szakértőt bíztak meg a vizsgálatával, aki különböző laboratóriumokban ellenőriztette. A laboránsoknak nem mondott semmit. A kaliforniai laborvezető igazolása: „A minta, amit hozott nekünk, a szívizomnak egy darabja, a baloldali szívkamrából.” Az orvos-szakértő tovább kutatott. Odaadta a mintát Dr. Frederick Zugibe professzornak (ő vizsgálta a Torinói Leplet), aki azt mondta: „az az ember, akié ez a szívdarabka volt, súlyos sérüléseket szenvedett, ütötték, kínozták.” Ő sem tudta, hogy Szentostya az, amit vizsgál. Kérdezte: „De egy valamit el kell, hogy magyarázzon nekem! Hogy lehet, hogy amíg vizsgáltam a mintát, az mozgott, lüktetett? Hogyan vette ki a szívet egy halott emberből, és hozta el nekem ide New Yorkba?” Amikor az orvos-szakértő Zugibe professzornak megmondta, hogy 1999. évben konszekrált Szentostyát elemzett, a tudós haja az égnek állt. A Szentostyát Linolli biokémikus-patalógus professzor is megvizsgálta és a lancianói ereklyével összehasonlította. Linolli professzor ezt mondta: „Ez egy izomdarab a szívből, ugyanolyan, mint a másik [lancianói] minta. Ugyanahhoz a személyhez tartozik.” A csoda megdöbbentő, bizonyítja, hogy Jézus Krisztus kétezer év óta valóságosan és mindörökké jelen van az Eucharisztiában. Megerősítés ismét: Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké!

4. Juan Diego, 57 éves indián férfi 1531-ben Mexikóban, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén szentmisére igyekezett. A Szent Szűz útközben, a Tepeyac dombon megjelent előtte és kérte, menjen a mexikói püspökhöz s mondja el: ” … itt egy kápolnát építsenek,… ” A spanyol püspök jelet óhajtott az Égtől. A negyedik jelenéskor a Szűzanya kérte Juant, hogy a domb tetején – a hideg téli decemberben – szedje teli rózsával a kötényszerű köpenye (tilmája) elejét és mutassa meg a püspöknek. – A köpeny leeresztésekor a rózsák kihulltak és a püspök előtt Juan köpenye elején ez a gyönyörű Mária­-kép vált láthatóvá. Két hét múlva állt a fából épült kápolna.

 

 

image013

5. A Kisjézus – SZERETET KIRÁLYAKÉNT – az ima alatt rendszeresen extázisba merült francia Yvonn nővér karján több alkalommal megjelent. A Szeretet Királya a nővér extázisból történt visszatérése után öt esetben – gyermekként, szobor-alakban – fizikailag is maradandóvá vált. Mennyei Atyánk Szent Akarata így teremtett meg a semmiből egy-egy szobrot az öt világrész számára. A vizsgálatok eredménye azt mutatta, hogy az öt szobortest állományában minden belső rész megvan, ami az emberi szervezetben az élet funkcióit ellátja. – A nővér 1951-ben halt meg. A SZERETET KIRÁLYA azóta további üzeneteket küldött.

image015

6. Santa Fè (New Mexico, USA) XIX. században épült loretoi kápolnájában „csoda-lépcső” van. A szerzetesek a kápolna elkészülte után vették észre, hogy nincs lépcsőfeljárat a kórushoz. Kilenc napig imádkoztak Szent Józsefhez, tudván, hogy ő ács volt. A kilenced utolsó napján egy „idegen” kopogtatott be hozzájuk, mondván azt, hogy ő ács, és meg fogja építeni a lépcsőt. Egyedül megépítette. Senki nem értette, hogy a lépcsőszerkezet hogyan áll minden központi támasz nélkül. Az ács szeget és enyvet egyáltalán nem használt. A szerkezet 33 lépcsőfokból áll, ami az Úr Jézus életkorát jelenti. Dolga végeztével nyomtalanul eltűnt, még munkabérre sem tartott igényt. Úgy tudják, az ács maga Szent József volt, akit Jézus küldött a szerzetesek megsegítésére.

image017

A FŐPARANCS

Az újszövetségi törvény neve a szeretet törvénye, mert a Szentlélek által belénk áradó szeretet ösztönöz cselekvésre bennünket, nem pedig a félelem. (KEK 1972)[4] „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.”

A TÍZPARANCSOLAT

erkölcsi törvény, amely az isteni bölcsesség műve. Előírja az embernek, milyen utakat kövessen, hogyan viselkedjen ahhoz, hogy elérjen a megígért boldogsághoz, és megtiltja, hogy a gonosz útjára tévedjen, amely elvezet Istentől és az Ő szeretetétől. (KEK 1950) — 1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj! 2. Isten nevét hiába ne vedd! 3. Az Úr napját szenteld meg! 4. Atyádat és anyádat tiszteld! 5. Ne ölj! 6. Ne paráználkodj! 7. Ne lopj! 8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy! 9. Felebarátod házastársát ne kívánd! 10. Mások tulajdonát ne kívánd!

A SZERETET KIRÁLYÁNAK ÜZENETEI[5]

1998. június 21-én

Éljetek kegyelmeimmel és fogadjátok be kegyképemet. Mindenekelőtt pedig szeressétek megsebzett Szívemet, melyet újra meg Újra átdöfnek az elkövetett bűnök. Imádkozzatok állhatatosan és hozzatok gyakran áldozatokat, gyakoroljátok az önmegtagadást és imád­kozzatok szívvel. Számomra ez nagyon kedves, nektek pedig gyógyulásotokra válik. Itt Németországban akarom felállítani kegytrónomat, és mint a Szeretet Királya uralkodni. Fogadj be Németország, nyisd meg ajtóidat, hisz mindenkit meg akarok menteni, aki irgalmas szeretetem karjaiba veti magát.

1998. december 8-án

Szélsebesen terjesszétek kegyképemet; az idő sürget, segítsetek megmenteni a lelkeket! Ajánljátok fel magatokat megsebzett Szívemnek, engeszteljetek és kérjetek bocsánatot az emberiség számtalan bűneiért! Az irgalmasság ideje a végéhez közeledik, de még van idő. Használjátok ki megszentelődésetekre. Imádkozzatok szüntelenül, ajánljátok fel Szent Véremet és maradjatok szeretetemben. Szeressétek azokat a testvéreiteket is, akik sötétségben vannak. Imádkozzatok érettük. Ne nehezte1jetek rájuk, ne tápláljatok gyűlö­letet velük szemben, mert az ellenség minden erejét latba veti, hogy sok lelket a romlásba taszítson, hiszen ideje a végéhez közeledik. Tartsatok több szentségimádást, jobban tisz­teljétek a Legméltóságosabb Oltáriszentséget, imádjatok szeretetem e legnagyobb bizo­nyítékában, és ne hagyjatok magamra a tabernákulumban. Ne hagyjatok egyedül! Na­gyon szeretlek benneteket!

Gyermekem! A kegykápolna nemsokára felépül, ne aggódj miatta! Segítek neked. Imád­kozzatok tovább hűségesen és gondoskodj a szeretet e Művéről. Mindenkit nagy kegye­lemben részesítek, aki e szeretetművemben segítségemre van.

1999. június 6-án

Ó, az elkövetkezendő nehéz idők után mindannyian gyertek szentélyembe, ebbe a máso­dik Betlehembe, nagy kegyelmeket ajándékozok nektek. Mindnyájatokat, akik a Szeretet Királyaként tiszteltek, nagy kegyelemben részesítelek és az elkövetkezendő nehéz időkben különösen is oltalmazlak titeket. Ne féljetek Hozzám, a Szeretet Királyához közeledni, mert ez a magasztos megnevezés tanúsítja az irántatok érzett nagy szeretetemet. Ó, ha megismernétek az irántatok érzett nagy szeretetemet, vétkeitek felett szünte­lenül könnyeznétek és engesztelnétek a hálátlanság és meggyalázások által megsértett és megsebzett Isteni Szívemet. Továbbra is imádkozzatok és hozzatok sok áldozatot, mert mindazokat a házakat, melyekben sokat imádkoznak, és sok áldozatot hoznak, amelyekben szentséges képemet tisztelik, megőrzöm a rombolástól, gyűlölettől és minden rossztól.

Ó, gyermekeim, én a ti Királyotok, oly nagyon szeretlek titeket, de mennyire fáj ne­kem, ha látnom kell, hogy mily sok lélek halad a pokol felé és semmibe sem veszik sze­retetemet. Imádkozzatok sokat a bűnösök megtéréséért, különösen a szent rózsafüzért, és szüntelenül ajánljátok fel Atyámnak Szent Véremet, mert ezeket az imákat Atyám bizto­san meghallgatja. Viseljétek érmemet, melyet fiam csináltatni fog, és amely a Szeretet Királyaként ábrázol majd Engem Szent Édesanyám Szeplőtelen Szívével együtt. Mert aki ezt az érmet viseli, különös oltalomban és sok kegyelemben részesül; mert ott, ahol aSzeretet Királyaként elismernek és szeretnek, a gonosz ellenségnek menekülnie kell. Tartsatok ki, szeretett fiaim és leányaim, mert nemsokára diadalmaskodni fog Szent Szívem és szeretett Anyám Szíve.

Szent Pio atya: Forduljatok hozzám, és segítségetekre sietek, különösen az elkövetkezendő időkben, amely nemsokára elkövetkezik. Én, a ti lelki atyátok, oltalmazni foglak titeket; veletek vagyok, ne féljetek, és ne aggódjatok. Mindenkit oltalmazni fogok, aki hozzám fohászkodik, és a segítségemet kéri.

1999. november 13-án 15. 30-kor

A Szeretet Királyának szentélye egy második Betlehem lesz, melynek létrejöttét meg akarja akadályozni a gonosz ellenség, mert ha a szentély elkészül, a gonosz már nem tombolhat annyira, és így még sok lélek megmenthető. Az Egyházra még sok nehézség vár és alig fog néhány püspök kitartani, oly elvakulttá válnak.

Szent Mihály arkangyal által ismét megkapjuk a Legméltóságosabb Oltáriszentség iránti szeretetet. Naponta tartsunk imaórákat, imádkozzuk a rózsafüzért és ördögűző imát is. Az Antikrisztus ismeri a Szeretet Királyának üzenetét és mindenkit elátkoz, mert sok segítője és csatlósa van. Sok betegséget idéz elő, és minden rágalom a végső idők ke­resztjét illetően tőle származik. Türelemmel haladjunk tovább és kérjük szeretett Üdvözí­tőnket, hogy segítsen bennünket. Ha már nem tudunk imádkozni, egyszerűen mondjuk az Úr Jézusnak: Szeretlek Téged, s ez elegendő. Jézus egységben tart minket, és mindent ajánljunk fel, mert egyre nehezebb idők jönnek. Sok rágalmazást kell még elviselnünk, és sokan fordulnak majd hozzánk olyanok, akik csak látszólag hívők, de csak gyötörni akarnak minket.

Az Úr Jézus mondta: A három óra a kereszten olyan volt, mint 100 esztendő, s ezeket a kíno­kat mi el sem tudjuk képzelni.

1999. december 12-én, 19.30 – kor

„Oly sok ember fordul a világ és a sátán felé, visszautasítva Engem és szeretetemet.” Ezután könnyezett a Szeretet Királya.

2000. január 18-án, délelőtt

Az emberiség bűnei súlyosan nehezednek a világra. Ezért kérek tőletek áldozatokat. Imádkoz­zatok, imádkozzatok szüntelenül. Minden fájdalmat, minden imát ajánljatok fel a bűnös vilá­gért engesztelésül, mert a világ nemsokára bűnhődni fog bűneiért és sokan, sokan meghalnak. Én és jóságos Anyám oly sokszor figyelmeztettünk benneteket, de az emberiség nem figyelt ránk és folytatták bűnös életüket. De az utolsó szó az enyém, a ti Isteneteké. Imádkozzatok még sokkal többet a bűnösök megtéréséért. Én nem a bűnös halálát akarom, hanem, hogy éljen. De ha egy bűnös megbánás nélkül és a legkisebb jóakarat nélkül haláláig kitart bűnében, és még halála pillanatában sem ismer el Engem Isteneként, ha egy szikrányi megbánást sem mutat, hogy mentsem meg őt? Imádkozzatok különösen a megátalkodott bűnösökért. Nekik sok imára van szükségük, hogy megmenthessem őket. Gyakran ajánljátok fel értük a szentmi­sét és a szentáldozást. Jaj neked emberiség, jaj nektek, becstelen gonoszságaitok által ismét keresztre feszítették az Urat, Isteneteket!

Ne csodálkozzatok hát, ha a megjövendölt események váratlanul következnek be. Térjetek meg, az idő már rövid. Mert ha továbbra is bűneitekben maradtok, már nem sokat fog segíteni rajtatok, ha a büntetés kezdetekor kitárt karokkal irgalomért könyörögtök. Meneküljetek Hozzám, Királyotokhoz: Senkit sem küldök el, aki Hoz­zám, Urához és Istenéhez könyörög. Minden embertől szeretetet és engesztelést kérek megseb­zett, meggyalázott Szívemért. Ó, ne késlekedjetek Nekem Királyotoknak szentelni magatokat. Minden imát, minden áldozatot gazdag kegyelemmel jutalmazok. Ne féljetek ti, akik hozzám mindig hűségesek voltatok. Áldozataitok és imáitok által sok lelket segítetek megmenteni a mennyország számára. Imáitok hatalma erősebb az ördög gyűlöleténél és dühénél.

Imádkoz­zatok többet, mert Anyám a „minden csatában győztes”, nemsokára eltiporja a sátán fejét. A lehető legsürgősebben terjesszétek ezt az üzenetet!

2000. január 21-én

Készítsetek szobrokat, melyek Engem a Szeretet Királyaként ábrázolnak, és ezek „vándorszobrok” legyenek. Házról házra akarok járni, és szeretetemet ajándékozom minden gyermekemnek, akik még bíznak szeretetemben és jóságomban. Ha Engem, mint a Szeretet Királyát egy házba befogadnak, mindig nagy kegyelmeket és mindenekelőtt mindenre kiterjedő megváltó szeretetemet ajándékozom. A közömbösök ismét buzgóbbá válnak, a bűnösök megtérnek, a betegek meggyógyul­nak, a szomorúak megvigasztalódnak és a családokban erősödik az egymás iránti szeretet. A kegy­kép nagy ajándék e szeretetszegény, bűnös világ részére és oltalom az eljövendő megpróbáltatásokban; mert ott, ahol a Szeretet Királya trónol, onnan a gonosznak menekülnie kell.

A szobor vagy kép 7 napig maradjon a házban, és sokat imádkozzanak és engeszteljenek előt­te. Imádkozzák naponta az Örvendetes Rózsafüzért Jézus szent Gyermeksége tiszteletére, imával és énekkel együtt litániát mondjanak a Szeretet Királya dicsőségére. S gyakran ajánljuk fel a Szent Vért is.

A Szeretet Királya nagy csodákat fog tenni, mindenekelőtt a lelkekben.

2.

 

AZ OLTÁRISZENTSÉG (EUCHARISZTIA) CSODÁI

A jó Isten mindenütt jelen van, mindenkor mindent létben tart. Jézusban emberré lett, Aki 33 évet közöttünk töltött és evangelizációját megszámlálhatatlan csodával erősítette meg. Elárulásának éjszakáján – Istenemberként – megalapította az Oltáriszentséget (Eucharisztiát), amely az Ő valóságos Teste és valóságos Vére a kenyér és a bor színe alatt.  Mennybe menetele előtt megígérte, hogy velünk marad minden nap a világ végéig. Ígéretének legvalósabb formája az Oltáriszentségben való jelenléte. Az Oltáriszentség ezért misztérium, amelyhez az elmúlt két évezredben – racionális gondolkodással fel nem fogható, a természet törvényeit a csoda idejére felfüggesztő – számtalan természetfeletti esemény kapcsolódik. Transzcendenciája tehát abból következik, hogy abban a feltámadt Jézus van jelen, Istenségével és Emberségével, Testével és Vérével, egészen és osztatlanul. Az Úr Jézus életében megtörtént csodák az Eucharisztiával kétezer év óta folytatódnak. Ezekből a csodás eseményekből mutatunk be néhányat.

1. A spanyolországi Ivorra város XVII. században épült Székesegyházának helyén egy ősi, nagyon kicsi templom állt. Ebben az ősi templomban1010. év egyik napján történt az Eucharisztikus Csoda, amikor az ivorrai plébános, Bernardo Olivier atya szentmisét mutatott be. Az átváltoztatás közben kételkedni kezdett. Az ostyát és a kelyhet látva ezt kérdezte magában: „Hogyan lehet az, hogy a kenyér és a bor színe alatt a mi Urunk Jézus Krisztus Teste és Vére rejtőzik? Hogyan lehet, hogy az én szavaim hatására Jézus, Mária Fia leszállt ide az oltárra?” Miközben ezen gondolkodott, látta, hogya bor forrni kezdett, megtelt vele a kehely, kifolyt az oltárkendőre, sőt még a földre is. Meghűlt benne a vér, egy hatalmasat kiáltott, olyannyira, hogy a hívek az oltárhoz futottak és így mindannyian láthatták a csodát. Az elöljáró püspök a történtekről értesülve a helyszínen megvizsgálta az esetet és személyesen jelentette IV. Sergius pápának (1009-1012), aki a jelentést elfogadta és a csodát pápai bullában ismerte el.

2. A reformáció terjedésének kezdetén a svájci határ mentén fekvő francia városkában, Faverneyben, a bencés apátsági kolostor kápolnájában az Oltáriszentséget Pünkösd ünnepén, 1608. május 25-én a Szentmise után az egyik mellékoltárra helyezték ki. A szentségimádás befejezése után a sekrestyés eloltotta a gyertyákat, csak az olajmécsek maradtak égve. A hétfőre virradó éjszaka a bezárt templomban érthetetlen módon tűz ütött ki. Amikor a sekrestyés reggel kinyitotta a templomot, a mellékoltárból, amelyre az Eucharisztiát helyezték, már csak üszök maradt. Értesítette a szerzeteseket, akik a Szentségtartót az összeégett oltár romjai között azonnal keresni kezdték. Mindhiába. Egyszer csak egyikük felemelte a szemét a mennyezetre és csodák csodája, mintha a Szentségtartó láthatatlan kötélen függne a magasban. Ott lebegett minden ésszerű magyarázat nélkül. A szerzetesek és a nagyszámú hívő azonban látták, hogy nincs semmiféle kötél.  A jelenség 33 órán keresztül tartott. A szakértők már a lebegés során a helyszínre érkeztek, és megállapították, hogy csodáról van szó.  A hitélet ezután megerősödött és sokan visszatértek a Katolikus Egyházba.

3. Franciaország, Ars, XIX. század. Vianney Szent János egyik szentmiséjén történt. A lyoni egyetem két hitetlen professzora tudomást szerzett Viennay Szent János, Ars plébánosa működéséről. Elhatározták, a helyszínen szereznek tapasztalatokat, s így első kézből cáfolhatják az elterjedt híreket. — Éppen akkor léptek a templomba, amikor Szent János misézett. Gúnyosan lesték a pap minden mozdulatát. Miután az átváltoztatáskor a jelenlévők valamennyien ájtatosan letérdeltek, odaszólt az egyik hitetlen a másiknak: „Hogy lehet az, hogy értelmes emberek egy darabka kenyér előtt úgy térdepelnek, mint Isten előtt.” — Amikor pedig a Szent Arsi Plébános áldoztatás előtt a Szentostyát felmutatta és a liturgikus szavakat imádkozta: „Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit!” – kiröppent a Szentostya az ujjai közül, odalebegett az áldoztatórácshoz, és az első helyen térdeplőnek a nyelvén helyezkedett el. — Az egyik hitetlen professzor e csodától annyira megrendült, hogy Szentmise után a sekrestyébe ment és a Szent Plébános előtt ünnepélyesen megtagadta hitetlenségét, megtért, sőt később pap lett, dominikánus páter.  – Ő beszélte el a jó Isten iránti hálából ezt a csodát, amelynek megtérését és papi mivoltát köszönhette.

4. Tumaco település Kolumbia egy kis csendes-óceáni szigetén található. A várost és környékét 1906. január 31-én egy Oltáriszentség-csoda mentette meg a tengerár pusztításától. A partmenti lakosok százai lelkipásztoraikkal együtt szemtanúi voltak a történelmi eseménynek.  — Délelőtt tíz órakor heves földrengés következtében sok ház összedőlt, a templom szobrai is a földre hulltak. A lakosok a templomba menekültek. Larrondo atya a templomtéren maga köré gyűjtötte a népet, miközben megdöbbenve látta, hogy a víz fokozatosan visszahúzódik, bár nem volt apály, és már vagy másfél kilométerre maga mögött hagyja a partot. Látta ekkor azt is, hogy távolabb a tenger felszínén feltornyosultak a hullámok, óriási vízfalat képeztek, amely minden pillanatban visszafelé fordulva, a partvidéket megsemmisítheti. A templomba sietett, az áldoztató kelyhet kivette a szentségházból, azt bal kezében magasra emelte, jobb kezében egy Szentostyát mutatott fel és a tengerpartra szaladt. A toronymagas vízfal eközben összeroppant, a hullámok a több méteres magasságban a part felé özönlöttek. — Larrondo atya csípőig ment be az előrezúduló vízárba, magasra tartva a Szentostyát, megáldva vele a vízzuhatagot. Erre a hatalmas hullámóriások néhány méterre a kicsike Szentostya előtt hirtelen megálltak, mintha csak engedelmességgel akarnának hódolni isteni Mesterüknek és parancsolójuknak. Azután hátat fordítottak a partnak és lassan visszatértek a tenger végtelenségébe. A kisváros a tengerár pusztításától megmenekült.

Az Oltáriszentség szökőárt megállító csodája 98 év múlva megismétlődött. Az Indonézia partjainál bekövetkezett 9-es erősségű tengerrengés, majd az azt követő 2004. december 26-i [„cunami”-nak nevezett] szökőár a történelem egyik legnagyobb katasztrófáját okozta. A szökőár következtében a Délkelet-ázsiai térségben 300.000 ember vesztette életét. A szörnyű pusztítás Sri Lanka tengerpartját is elérte, és a viharos szél által keltett hullámok itt mintegy 31.000 áldozatot követeltek; 800.000 ember fedél nélkül maradt. A több méter magasra feltorlódott hullámok – a bennük rejlő energiával – a tengeren az útjukba került kisebb hajók egy részét felborították, összetörték, közvetlenül a tengerpartra épített épületeket romba döntötték, a vasúti szerelvényeket a sínről ledobálták. A feltornyosult víztömeg olyan hirtelen jött a part felé, hogy az emberek – ijedségükben – megdermedtek a rémülettől. Az egyik település katolikus temploma partközelben épült. A menekülők e templomot is megtöltötték. A plébános atya, látva a pusztító erejű hullámokat, a Monstranciát magasra emelve kivitte a templom előtti partszakaszra, a Fénykereszt elé, és onnan az Eucharisztiával a rohamosan közeledő 8-10 méter magas víztömeget megáldotta. A hullámfal az isteni akaratnak engedelmeskedett.  Összeomlott, nem folytatta útját. A templomnak baja nem esett, a benne menedéket találó emberek életben maradtak.

5. A kifutó fiú „térít.” Az elmúlt század első harmadában halt meg Angliában Stephen Taprell Holland nagybirtokos. Gazdag ember volt, kiváló emberbarát és hitvalló katolikus. Hitét azonban elhagyta. A protestantizmusból körülbelül harminc év után tért vissza a Katolikus Egyházba. — A katolicizmusra a későbbiekben irodájának egyik kifutója hívta fel ismét a figyelmét.  Ez a fiú azt kérte, hogy a parancsolt katolikus ünnepeken délelőtt egy óra szabadságot adjanak neki, hogy szentmisét hallgathasson és megáldozhasson. Ennek pótlására két órában hajlandó munkaidőn kívül szolgálatot teljesíteni. A hivatalfőnök megtagadta ezt a kérést, mire a fiú egyenesen Taprellhez, az üzem tulajdonosához fordult. Ennek a nagybirtokosnak megtetszett a fiú határozott kívánsága és áldozatkészsége, de kíváncsi volt, hogy valóban szentmisére megy-e. Titokban megfigyeltette egyik alkalmazottjával és megtudta, hogy a fiú valóban a templomba ment. — Néhány napra rá Taprell az iroda előszobájának asztalán egy kis könyvet látott meg. Kezébe vette. Katolikus imakönyv volt.  A kifutófiú könyve. Bevitte magával az irodájába és olvasgatta. – Nemsokára visszatért a Katolikus Egyházba. Ez az Oltáriszentség műve volt.

6. Az Eucharisztia „térdre kényszerít.” Weil Emánuel Németországban a ratingeni zsidó közösség tanítója volt. Az elmúlt század elején vonaton a hollandiai Maastrichtba utazott. A úton összetalálkozott egy katolikus pappal. Vallási dolgokról beszélgettek. Maastrichtban elköszöntek egymástól. Weilt jól fogadták az új helyen.  — Május 13-án Maastrichtban Szent Servatius ünnepét ülték. Nyilvános körmenetet tartottak. Weil éppen szembetalálkozott a körmenettel az egyik utcában. Ki akart térni, de valami erő akarata ellenére hajtotta előre. Így a szentséges körmenet mellette haladt el. Mikor a végtelen jóságú Jézus már közelében volt, hiába erőlködött, hogy elmeneküljön. Úgy érezte, valami belső erő kényszeríti, hogy letérdeljen és imádja az Eucharisztiát. — A Mennyei Világosság hatására ebben a pillanatban – zsidó létére – a Kenyér Színe alatt felismerte Jézust, Urát és Mesterét. Hitte, hogy Ő az igazi, a megígért Messiás. Most már hitt. Önként térdelve maradt és imádta Jézust. Mikor felállt, megérlelődött benne az elhatározás, hogy megkeresztelkedik és a Katolikus Egyház gyermeke lesz. Így történt.

7. Időnkben a világ egyre rosszabb útra téved. A jó Isten ezért a Szűzanyát több mint két évtizede elküldte a dél-koreai Nadjuba is, hogy általa tudassa az emberekkel a hírt: a megromlott emberiségnek meg kell térnie, bűneit meg kell bánnia és visszatalálnia Teremtőjéhez. — A világ az Úr Jézus Krisztus és az Istenanya természetfölötti jeleit

1985. június 30-ától a mai napig kapja Nadjuban, könnyek, vérkönnyek és olajillat-ár hármasságában. A Szűzanya küldetésének igazolásaként a könnyezéshez Eucharisztikus Csodák párosulnak, amelyek szintén megmagyarázhatatlanok. Nadju ezért Oltáriszentség-központú. A vércseppes Eucharisztia a bemutatott képen csak a fénykép előhívásakor vált láthatóvá. Más csodák: Julia nyelvén több esetben vérzett az Oltáriszentség, amely 1995. október 31-én, vatikáni látogatásakor megismétlődött, amikor II. János Pál Szentatyánk (1978-2005) szentmiséjén megáldozott. A Szentatya ujjával érinti Julia nyelvén a Hússá és Vérré vált Szentostyát. — 2005. április 16-án este Nadjuban a Szentmise alatt két Szentostya szállt le a magasból, amelyet Marcial atya mutatott be a Szűzanya hegyén, mintegy 250 hívő részvételével. A Szentostyák a földön álltak meg, Marcial atya baloldalán. Ez volt a felülről leszálló Oltáriszentség első csodája 2002. január 6-i után, amikor Szent Mihály arkangyal két Szentostyát hozott egy földi szentségtartóból. Marcial atya felvette és az oltáron lévő terítőre tette le a két Szentostyát, majd áldoztatás után egy ciboriumba helyezte. Ebben a pillanatban aranyszínű illóolaj folyt le a terítőn. Marcial atya május 6-án kinyitotta a ciboriumot, és a két Szentostyán nagy mennyiségű vért látott.

image021

image023

8. A Monstranciás Babszemek csodája. 1918-ban, az I. Világháború idején, Németországban egyik este a kis település templomának tabernákulumából ellopták a Monstranciát. Senkinek sem volt sejtelme, hogy a tolvaj mit tett vele, hol rejthette el. — Egy gazda, a háború után, karós babot termelt birtokán. Lovaival a földjén dolgozott, amikor a lovak munka közben egyszer csak letérdeltek; amint később kiderült, azon a helyen, ahova az ellopott Monstranciát elásták. A gazda nem tudta, a lovak miért térdeltek le. Otthon, amikor a babhüvelyeket kifejtette, minden babszemen meglátta a nagy csodát. A babszemeken az Oltáriszentséget tartalmazó Monstrancia volt látható.

image025

A gazda ekkor gondolt arra, hogy lovai az ellopott Szentségtartó nyomára vezethetnek. Nem sok földmunka után rátaláltak az ellopott Monstranciára, amelynek épségben történt megtalálása a jó Istennek csodálatos műve volt. A zarándokok a megdöbbentő mintájú babszemeket a kontinensekre több mint fél százada magukkal viszik, termelik. Így jutott el hazánkba is. A termés csodája az ellopott Oltáriszentség előtalálásától napjainkig folyamatos. A Monstranciás Babszemek – a tavaszi ültetést követően kikelnek, kisarjadnak, szárba szökellnek, beérnek. Minden babszem a hüvelyből történő kifejtés után Monstrancia-képet tartalmaz. Így hirdeti az emberiség számára Teremtőnk dicsőségét.

ANYASZENTEGYHÁZUNK ÖT PARANCSA (KEK 2041)

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg! 2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg! 3. Évente gyónjál, és legalább húsvéti időben áldozz meg! 4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld! 5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!

3.

A RÓZSAFÜZÉR EREJE

Kedves Testvérünk! Az életnek az Élő Vizét csak Isten közelében találod meg! Isten közelében majd ihatsz, míg lelked eltelik örömmel és erővel, világossággal és hittel. Tapasztaljuk, hogy legtöbben a lélek szomjúságától szenvednek. Mindenütt lárma és sietség, soha nincs már csend, senki nem visz téged magával az Élet Forrásához. Kevesen jártasak Isten ismeretében, hogy téged Hozzá vezessenek. Kedves Testvérünk! Hogyan találsz el Istennek élő közelségébe, amely lelkedet kielégíti? A Rózsafüzér imával!

image027

A Szűzanya Rózsafüzérének csodája elvezet téged ahhoz a Forráshoz, amelyből Szellem és Erő, Fény és Sugallatok áramlanak. Ha Rózsafüzért imádkozol, a jó Isten szól hozzád, Ő van jelen, Ő mutat neked utat, Ő erősíti lelkedet és virágoztatja fel, Ő vigyáz rád, de ezen ima által is Ő oldja meg az ember által nem remélt és ember által elképzelhetetlen folyamatokat, lelki és testi gyógyulásokat.

A Rózsafüzér a X. századtól hatalmas hatóerő. Ez az ima az egyszerű, a gyermeki lelkek evangéliumi tisztaságú imádsága. A keresztények alapvetően ebből az imából merítettek legyőzhetetlen lelki erőt az elmúlt századok súlyos megpróbáltatásaiban. A történelem olyan pillanataiban, amikor az egész kereszténység került veszélybe, a megmenekülést a Rózsafüzér erejének tulajdonították. Bizonyíték erre, hogy a szentatyák és a hadvezérek ima-felajánlásai, a közösségi és egyéni könyörgések nyomán világunkban eddig megszámlálhatatlan Rózsafüzér-imameghallgatás történt és történik napjainkban. Az alábbiakban néhány csodálatos imameghallgatást írunk le:

1. az 1456-os nándorfehérvári győzelem és a Rózsafüzér-ima összefüggése. Hunyadi János állandóan a kardjának markolatán, Kapisztrán Szent János pedig mindig övére fűzve viselte a Rózsafüzért. Vezetésükkel a vár védői – a rohamok alatt és a szünetekben – a Szentolvasót folyamatosan imádkozták. Így győzték le a sokszoros török túlerőt. A déli harangszó azóta minden nap, szerte a világon, erre a győzelemre emlékeztet;

2. az 1552-es egri győzelem a város-környéki és a távolabbi Észak-magyarországi falvakban – a katolikus papok példamutatásával, vezetésével – a folyamatosan imádkozott Rózsafüzérnek köszönhető. A falvak lakói, a vár védői, Dobó István várkapitánnyal az élen, az imádság erejében bíztak, és imáik meghallgatásával elérték, hogy a túlerőben ostromló török sereg megszégyenülve vonult el a vár falai alól;

3. a Rózsafüzér ima mentette meg a második évezred közepén Magyarországot és Európa népeit az Oszmán Birodalom európai hódító hatalmától. A ma már szentként tisztelt V. Piusz pápa  (1566-1572) rózsafüzéres imahadjáratot hirdetett meg a török terjeszkedés ellen a keresztény erők támogatására. A keresztény haderők 1571. október 7-én Görögország partjainál a lepantói öbölben megütköztek a háromszoros túlerőben lévő török haddal, és csodálatos módon legyőzték azt. Don Juan, a keresztény haderők parancsnoka bevallotta, hogy a győzelmet nem csatázó, hanem imádkozó karjaikkal vívták ki. A Rózsafüzért imádkozták. Hálaadásul a győzelemért, a pápa elrendelte a Rózsafüzér Királynője ünnepét, és azt október 7-re tette;

4. a jó Isten a napi Rózsafüzér imát elfogadva ajándékozta meg Ausztriát a szabadsággal, amikor a szovjet ateista megszálló katonai gépezet,eredeti szándéka ellenére – az osztrák katolikusok öt évig tartó szervezett imáját követően – 1955-ben elhagyta az ország területét;

5. az Isten-nélküliség ellenszere a Rózsafüzér és önmagunk felajánlása a Szeplőtelen Szívnek – mondta Lucia nővér (1908-2005) 1957. december 26-án Augustine Fuentes atyának adott rendkívüli interjújában. A nővér három dolgot emelt ki a Szűzanya szavaiból. (1) „A Szűzanya azt mondta nekem, hogy a Sátán készen áll arra, hogy döntő küzdelmet vívjon Vele. És a döntő küzdelem egyben a vég­ső is, mivel az egyik oldal győz, a másik vereséget szenved. Így, mos­tantól kezdve, választanunk kell. Vagy Istené vagyunk vagy az ördö­gé. Nincs más lehetőség. (2) A Szűzanya azt mondta nekem és unokatestvéreimnek, hogy a jó Isten két utolsó ellenszert ad a világnak. Ezek: a Rózsafüzér és önmagunk felajánlása Mária Szeplőtelen Szívének. Ez a két utolsó ellen­szer azt jelenti, hogy több nincs. (3) Az Isteni Gondviselés tervében Isten az összes lehetsé­ges gyógyírt kimeríti, mielőtt megbüntetné a világot. Most, amikor lát­ja, hogy a világ egyáltalán nem figyel rá, … felkínálja nekünk az üdvözülés utolsó eszközét és el­küldi a Szűzanyát, az Ő Szent Édesanyját. Félve teszi ezt, mert ha sem­mibe vesszük és visszautasítjuk ezt az utolsó eszközt, akkor többé nem nyerünk megbocsátást, mert azt a bűnt követjük el, amit a Szentírás a Szentlélek elleni bűnnek nevez. Emlékezzünk: Jézus nagyon jó Fiú és nem engedi, hogy megbántsuk, és semmibe vegyük Édesanyját.” (Michael H. Brown: Az utolsó óra, Marana Tha, Budapest, 1994.);

6. Brazíliában, Sao Pauloban 1964-ben 600.000 nő imádkozta a Rózsafüzért az ország egyik legnagyobb tüntetésén, meghúzva a lélekharangot a kommunista forradalom felett;

7. a Fülöp szigeteken 1986. február 25-én a milliós tömeggel szemben kivezényelt tankokat – amelyek tűzparancsot kaptak -, a Rózsafüzér-ima állította meg.  A tömeg imádkozott és a katonáknak felmutatta a Rózsafüzért. A tűzparancs kiadása után az égen kereszt alakú felhő jelent meg, majd feltűnt egy Csodálatos Hölgy. Ő szólt a katonákhoz: „Ne öljétek meg az én gyermekeimet!” A katonák kiszálltak a tankokból, letették fegyvereiket és csatlakoztak az imádkozó tömeghez. Így lett vége a diktatúrának. A Csodálatos Hölgy a Szűzanya volt;

8. II. János Pál Szentatyánk a vatikáni palotában 1988-ban – szívében több mint egymilliárd katolikus hívő imáját egyesítve, felajánlva – a Rózsafüzért imádkozta a Moszkvában rejtve bemutatott Szentmise alatt, Oroszország megtéréséért. Ezen a napon vette kezdetét az az időszak, amikor a Szovjetunió, mint egységes ateista, egyházüldöző állam, szemünk láttára, egyetlen golyó nélkül megszűnt. Megszűnéséhez azonban egy golyó mégis kellett, de az a golyó II. János Pál Szentatyát találta el a Római Szent Péter téren, és ebbe az egy golyóba a – mindenkor támadásra készenlétben tartott szárazföldi atomrakétákkal, Kelet-Európában és saját területen elhelyezett harckocsi-hadseregekkel, atom-tengeralattjáró hadihajó flottával, szputnyikokkal rendelkező – Szovjetunió „halt bele”. 1990-ben szűnt meg létezni. Az Úr Jézus Krisztusnak, a Történelem Urának és Drága Szűzanyánknak, a mi Égi Édesanyánknak a műve volt.

Ismereteink további kiegészítése. A Szűzanya annak idején, mintegy 700 évvel ezelőtt, a tanulást, a prédikálást, a lélekmentést végző Szent Domonkosnak előremutatóan azt mondta, hogy egy napon a Rózsafüzér fogja megmenteni a világot. — Spanyolországban adott ígéretét a XX. század második évtizede végén 1917. október 13-án Fatimában, mint a Rózsafüzér Királynője megismételte. [Kérésének hiteléül a jelenéskor bekövetkezett napcsodát a jelenlevő, legkevesebb 70.000 hívő- és kíváncsiskodó ember láthatta.] A Szent Szűz a három kis pásztorgyermek előtt az egyik kezében Rózsafüzért, a másik kezében skapulárét tartott. Itt hívta fel a figyelmet, hogy a Sátán, a hazugság fejedelme világszerte gőzerővel készül a lélekmérgezésre, az emberiség megrontására. Arra figyelmeztet, hogy a Sátán az ima és Oroszország felajánlása nélkül rafinált módon magához fogja vonzani a hitben nem szilárd embereket. — A Szűzanya a jó Istentől eltávolodott emberiség folyamatos emlékeztetéseként fatimai kérésének megerősítésére az elmúlt században, de új évezredünk első évtizedében is számtalan üzenetet küld, amelyekkel a bűnösök megtérésére, a szüntelen imára, az Eucharisztia imádására, a Rózsafüzér imádkozására, az áldozatvállalásra, a böjtre és a gyakori szentáldozásra hív. A Szent Szűz sok esetben emberi- és vérkönnyekkel üzen, hogy kérései minden Istenhívő szívébe eljussanak. — A Sátán tervének megakadályozására a keresztény katolikus hívők, a Szent Szűz ígéretét és kérését elfogadva, országaikat – Szentségimádással és Rózsafüzér imával – világszerte a jó Isten kezébe és Mennyei Édesanyánk oltalmába helyezik [Fatimai Világapostolátus, Szeplőtelen Fogantatás Családja]. Hasonlóképpen mi magyarok is, mert az Égig fűzött Szentolvasó-ima, a misztikus imalánc segítségével tudjuk csak kontinentális, országos, helyi, közösségi vagy személyes gondjainkat megoldani. Tudnunk kell: az Istenanya – Mennyei Atyánk Szent Akarata szerint – a földi eseményektől, támadásoktól függetlenül úgyis elrendez mindent, amit a hűségesen imádkozó, engesztelő gyermekei rábíznak, és kérnek Tőle. A Szűzanya Fatimában nagyon világosan megmondta, hogy Szent Fia Szentséges Szívének világraszóló győzelmét az Eucharisztia és a Rózsafüzér ima vívja ki az Ő Szeplőtelen Szíve által.

4.

AZ ÚR JÉZUS ÉS A SZŰZANYA KÖNNYEZŐ SZOBRAI

Megváltónk és Édesanyja szobrai az egész világon könnyeznek –

a bűnbe esett emberiség megtéréséért. Néhány könnyezés bemutatása.

1. Mai világunk Isten-nélküli életvitelével egyre nagyobb méretekben bántjuk meg a Szentháromságot és Szűzanyánkat. Tudnunk kellene, hogy Teremtőnk törvényeinek figyelmen kívül hagyása maga után vonja a jó Isten büntetését. Megelőzése érdekében a Keresztek Korpuszainak, és az Úr Jézus szobrainak könnyezése figyelmeztet a jó Istenhez történő visszafordulásra. A könnyezés Isteni Szent Akarat. A Kereszten megfeszített Jézus-test Szent Arcának vérkönnyei 2005-ben egy kolumbiai kisvárosban, Caliban eredtek el, hogy napjainkban itt kiemelten az amerikai kontinensen élő embereket, de az egész világot figyelmeztessék a megtérésre, a bekövetkező eseményekre.

image029

2. Az Úr Jézus Krisztus és az Istenanya természetfölötti jeleit 1985. június 30-ától kapja a világ Dél-Koreában, Nadjuban, könnyek, vérkönnyek és olajillat-ár kíséretében. A Szűz Mária hegyén lévő Feszület Korpuszából esetenként vér patakzik a kereszt lábához. A Korpusz vérzésén kívül a zarándokok a keresztút kövein, a stációknál végzett ima közben sok esetben az Úr Jézus vérét is meglátják és megtapasztalják. Képünkön a Korpusz oldalából 2009. február 7-én nagy mennyiségű vér ömlött ki, amelyet fiolákba gyűjtöttek össze.

image031

3. A jó Isten természetfölötti jeleként egy csodás Szűzanya-szobor – kevés megszakítással – 1985-től folyamatosan könnyezik ugyancsak Nadjuban,Julia látnok kápolnájában. A szoborról nemcsak emberi könnyek, hanem felváltva vér- és olajkönnyek is peregnek. A könnyezés sok esetben illat-árral párosul. Julia a szobor könnyezésével egyidejűleg Égi üzeneteket is lejegyez. Az üzenetek között elsőként szerepelt: „Vért könnyezve esengek hozzátok: térjetek meg.” A könnyezés indítéka Dél-Koreában: a világon ma már emberi erővel fel nem tartóztatható abortusz, erkölcstelenség és más romlás-folyamatok megállítása. A Szent Szűz kéri az emberiséget, hogy térjen vissza Teremtőjéhez. Kéri, hogy mi keresztények legyünk a világosság apostolai ebben az óriási veszélyeket hordozó történelmi időben, mert Evangélium nélkül, az Út, az Élet és az Igazság nélkül – a tudomány és a technika kulcsával – bezárjuk az Isten országába vezető utat.

image033

 

4. Európa, alapvetően a XX. század második felétől folyamatosan, ősi keresztény hite feladásának útjára lépett, amely hitért a kontinens népei az évszázadok folyamán rengeteg véráldozatot hoztak. Látva ezt a fekélyként terjedő Isten-nélküli életet, az Egyház üldözését és az ebből következő erkölcsi romhalmazt, az Úr Jézus és Édesanyja emberi- és vérkönnyeikkel ismét kérnek bennünket a jó Istenhez való visszatérésre. Erre hívja fel figyelmünket 2006. nagypéntekétől – mintegy figyelmeztetve az egyházi modernizmusra is – egy bajorországi Szeretet Királya-Fatimai Szűzanya szobor-együttes megszakítás nélküli könnyezése. Komoly figyelmeztetése ez Teremtőnknek, hiszen a Szeretet Királya szobrot nem ember, hanem a jó Isten a semmiből alkotta. [A szobor Renate Daniel tulajdonában van.]

 

 

 

image035

 

5. Saïgonban, a kommunista uralom alatt lévő Vietnam félmilliós lélekszámú városában 2005. november 7-étől két nap és két éjjel sírt a Szűzanya szobra. A szakadatlanul folyó könnyek színhelye a Nagyboldogasszony katedrálisa előtti tér. A csoda és a hétköznapok között élő kis vietnami diák indította el a világon a „fénysebességgel” elterjedt Mária-könnyek hallatlanul izgalmas, vizuális isteni üzenetét; a közeli nagy események jelét. A szüntelenül zokogó Szűzanya-szobrot fényképezőgépekkel és videokamerákkal vitték be a számítógépes animáció öt kontinenst behálózó világába. Két nap alatt több mint 2 millió zarándok szállta meg a várost! A kommunista kormánykörökben érthető izgalmat és tanácstalanságot okozott a spirituális Mária-esemény, amely vattával, üvegecskékkel, zsebkendőkkel elvitt könnycseppjeivel hív a megtérésre, vigasztal, gyógyít és hirdeti az örökélet Urának gondviselését.

 

 

image037

6. A Szűzanya könnyei az Amerikai Egyesült Államokat, de az egész amerikai kontinens országait számos figyelmeztetésben részesítik – a megtérésre.Sacramentoban [California] 2005. novemberétől könnyezik a Szent Szűz szobra a Vietnámi Katolikus Vértanúk Temploma előtt. A szobor bal szeméből vérre emlékeztető vörös színű folyadék pereg le a kőből faragott szobortest arcára és ruházatára. A vérnek tetsző folyadék az összegyűjtés és letisztítás után – emberi beavatkozás nélkül – az arcról tovább folyva ismételten és folyamatosan megjelenik.

image039

HIT, REMÉNY, SZERETET

Istenem, hiszek Te benned, mert Te az örök Igazság vagy.

Istenem remélek Te benned, mert végtelenül jó vagy.

Istenem szeretlek Téged mindenek fölött, mert Te végtelenül szeretetreméltó vagy.

Irántad való szeretetből szeretem felebarátomat, mint önmagamat.

Főként azért szeretlek Téged Istenem, mert értünk emberré lettél és irántunk való szeretetből és a mi bűneinkért meghaltál a kereszten, nehogy mi a    pokolba jussunk és örökre égjünk!

TÖKÉLETES BÁNAT

Óh, keresztre feszített Jézus Krisztus, sajnálom, hogy megbántottalak, szent sebeidre és szenvedésedre kérlek, bocsáss meg nekem és ne hagyj engem bűneimben meghalni, hogy kiontott, drága Véred rajtam kárba ne vesszen.

A SZENTLÉLEK HÉT

AJÁNDÉKA (KEK 1831)

1. Bölcsesség

2. Értelem

3. Jó tanács

4. Lelki erősség

5. Tudomány

6. Jámborság

7. Istenfélelem

5.

A TRANSZCENDENCIA FÉNYKÉPEKEN MEGJELENT CSODÁI,

amelyeket sem a fényképező személyek, sem a zarándokok fizikailag nem láttak,

de a filmek előhívásakor a fényképeken megjelentek

1. 1982. október közepén egy pennsylvániai zarándokcsoport a Szentföldön járt. A csoport egyik nő tagja különböző helyeken fényképeket készített. Mikor hazatért, előhívatta a filmet. Legnagyobb megdöbbenésére a negatív kópiák között egy csodaszép pozitív kép volt, amely a Megváltó arcátábrázolta. Megkérdezte férjét, emlékszik-e, hol fényképezték le ezt a Jézus arcot, de a férj nem emlékezett.  Elmentek ahhoz a paphoz, aki a zarándoklatot vezette és többször járt a Szentföldön. A kép neki sem volt ismerős. Megkérdeztek különböző utazási irodákat, de ott sem ismerte senki a kép helyét. Soha senki nem látta. A pozitív kép nagyon erős lelki békességet sugárzott. Elhatározták, hogy terjeszteni fogják.

image041

2. A kép nem festmény, hanem egy valódi fénykép. Különleges kegyelem ez, amelyet Németországban egy újmisés pap a szentelését követő harmadik napon, 1932. augusztus 29-én kapott. A fénykép csodás módon keletkezett, mivel sem a szentmisét bemutató pap, sem a ministráló szerzetes-testvérek, sem a jelenlévő hívek, sem a pap bátyja, aki a fényképet készítette, nem látták azt, hogy Üdvözítőnk a konszekrációt követően keresztre szegezett állapotban jelent meg az oltár fölött, és drága Szent Vére a kehelybe folyt. Az Úr Jézus itt is emlékeztetett arra, hogy az Eucharisztiában, az Oltáriszentségben valóságosan jelen van.

image043

3. Egy zarándok-testvérünk Medjugorjében, ott léte alatt napcsodát fényképezett. A film előhívásakor derült ki, hogy az egyik kockán az Úr Jézus misztikus felső teste látható. Jobb kezében egy néhány hetes magzatot tart, bal kezével homlokát érinti és szívből jövő fájdalmai vannak: a magzatgyilkosságokkal milliószor átszúrják Drága Szent Szívét. Ez olvasható le Szent Arcáról. Miért szenved az Úr Jézus? Mert tudja, hogy a magzatgyilkosság bűne, az ártatlanok elpusztítása rettenetes és világméretű bűnös művelet. Tudja, hogy a megtervezett gyilkosság hatalmas büntetést hoz az emberi nemre. – A jelenlévő zarándokok az Úr Jézust, szívünk Királyát a medjugorjei égen a napcsoda előtt, alatt és azt követően nem látták.

image045

4. Égi Édesanyánk Medjugorjében (1981-től) már állítólag 28 éve köztünk van, hogy tanúsítsa: Jézus maga az öröm, és a mi örömünk Jézusban van.Ezzel egyidejűleg, mialatt mi hálát adunk az Ő köztünk lévő jelenléte ajándékáért, a Szűzanya emlékeztet arra, hogy Neki szüksége van ránk. Hív minket, hogy „legyünk a kinyújtott keze minden teremtmény felé, hogy közeledhessenek Isten szeretetéhez”. Van-e ennél magasztosabb hívás és feladat, mint ez, amire a Szűzanya meghívott minket: az életünkkel tegyünk tanúságot hitünkről, és másokat is sürgessünk a szeretet által. Ezt igazolja a zarándokok szemével nem látott, csak a fényképezőgép filmjén, a kőkereszt mögött megjelent égi Kereszt. Viseljük áldozatvállalásként.

image047

A medjugorjei Krizsevácon a kőkereszt megépítése megmagyarázhatatlan. Ez a jó Isten előregondolása. XI. Piusz pápa (1922-1939) 1933-ban transzcendens jelet kapott, hogy e hegyre nagy kőkeresztet építtessen. Megépítették. Abban az időben ez a hely a világ előtt csaknem ismeretlen volt. A környék lakosai nem értették, de még a távolabbi környezetben [sőt a Vatikánban] sem, hogy e sziklás hegyre miért kellett egy ilyen monumentális kőkeresztet felállítani. A Szűzanya a választ 48 évvel később adta meg, amikor itt Medjugorjében a Mária-jelenések elkezdődtek.

5. A Szűzanya üzenete Medjugorjében:

”Drága gyermekek! Azért jövök hozzátok, hogy anyai szeretetemmel megmutassam nektek az utat, amelyen járnotok kell, hogy Fiamhoz hasonlóvá váljatok, és ezáltal közelebb kerüljetek Istenhez, és kedvesebbek legyetek számára. Ne utasítsátok el szeretetemet. Ne mondjatok le az üdvösségről és az örök életről e világ múlandó és hiábavaló dolgai miatt. Köztetek vagyok, hogy vezesselek benneteket és édesanyaként figyelmeztesselek titeket.Jöjjetek velem!” A Szűzanya Gyermekével – a pozitív képen a film előhívása után vált láthatóvá.

image049

6. A Szűzanya 1998-2005. között állítólag évente nyilvánosan általában három alkalommal jelent meg Szőkefalván. Megtérésre, bűnbánatra, bocsánatkérésre, megbocsátásra, böjtre, imádkozásra, templom- Szentmise- és Oltáriszentség látogatására, kiengesztelődésre, Rózsafüzér-imára kért bennünket – a világtalan Rózsika látnok útján adott üzeneteiben. Próféciát is mondott: „Ne féljetek a nehéz időktől, amelyek jönni fognak, mert Én veletek vagyok….  Ne féljetek, mert Én fogom a kezeteket, hogy ne essetek szakadékba.” Jelenéseit csodás események kísérték: megtérések, gyógyulások, problémás családi helyzetek rendeződése, a látnok házának Általa megáldott ásott kútjából a zarándokok részére esetenként több ezer liter víz kivétele, elszáradt almafa decemberi virágzása, termésének megérlelése, természeti csapásoktól Szőkefalva megmenekülése. A képen egy szőkefalvi napcsodát láthatunk.

image051

URAM JÉZUS,

Neked adom kezeimet,

hogy általuk végezd munkádat.

Neked adom lábaimat,

hogy a Te utaidon járjanak.

Neked adom szemeimet,

hogy Hozzád hasonlóan lássanak.

Neked adom nyelvemet,

hogy a Te szavaiddal szóljon.

Neked adom elmémet,

hogy bennem gondolkodhassál.

Mindenekfelett Neked adom szívemet,

hogy általam szerethesd

Atyádat és az egész emberiséget.

Neked adom egész önmagamat,

hogy bennem növekedhess,

úgyhogy Te, Uram Jézus,

élsz majd, dolgozol és imádkozol bennem.

A HÉT SZENTSÉG (KEK 1123)

1. Keresztség

2. Bérmálás

3. Oltáriszentség

4. Bűnbocsánat szentsége

5. Betegek kenete

6. Egyházi rend

7. Házasság

6.

A SZENT SZŰZ GUADALUPÉBAN

A Szűzanya jelenés-sorozata világméretekben 1531-ben, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a mexikói Guadalupeban kezdődött – a jó Isten Szent Akaratának és felhatalmazásának bizonyítékaként, egy, a Mennyek Országában, emberi kéz érintése nélkül született festménnyel. Az Égi Műalkotás egy alapozás nélküli festmény, amely a Szűzanyát áldott állapotban ábrázolja, és amely 478 év óta, 2009-ben is sértetlen Fényben ragyog.

A Szűzanya Szeplőtelen Fogantatás ünnepén ragyogó nőalakként jelent meg egy Juan Diego nevű szegény indiánnak a Mexikóvárostól északnyugatra fekvő Tepeyac-dombon.

image052

A nőalak Isten Anyjaként mutatkozott be, és egy képet hagyott maga után, igazolásként a mexikói Juan de Zumárraga püspök részére. A bizonyíték csodálatos módon jelent meg a látnok indián tilmáján (vállkendőjén). Az agavé-rostokból készült tilmán kirajzolódott ISTENANYAI KÉP – bizonyságként és tanúságként – negyedik a világon a manoppelloi és a torinói ISTENARCOK, valamint a lancianói SZENT VÉR reliquiákat követően. A mindmáig épen maradt ruhadarabot, rajta a kegyképpel, napjainkban is évente zarándokok milliói látogatják a guadalupei bazilikában. Juan Diegót II. János Pál Szentatyánk 2002-ben szentté avatta.

Ennek a guadalupei csodaképnek nagy felfedezője az asztronómia is. A csillagászok kimutatták, hogy a Szűzanya ruhájának dekorációja, amelyet csak festőművészeti bravúrnak tekintettek századokon keresztül, azt a csillagállást tükrözi, képezi vissza, amely 1531. december 9-én volt a guadalupei jelenés alkalmával, amikor Zumárraga püspök előtt megjelent Szent Juan Diego.

A csodás eredetű guadalupei Szűzanya-képpel az elmúlt négy évszázadban sok tudományos értekezlet foglalkozott. A legutóbbi nemzetközi kongresszuson (Arizona Phoenix 2009. augusztus 6-8. között) Aldofo Orozco kutató fizikus arról beszélt, hogy sem a tilma megmaradására, sem megőrződésének csodás körülményeire nincsen természettudományos magyarázat. Mint mondta, hasonló szövetek a helyi sós-nedves levegőn 10 éven belül tönkremennek. Például az 1789-ben a legfejlettebb technológiával készült másolat 8 év alatt védőüveg mögött is teljesen kifakult, miközben a védelem nélkül kihelyezett eredetin 116 éven át semmiféle károsodást nem okozott az UV-sugárzás, a közelében meggyújtott sok tízezer gyertya, és a sós-nedves levegő. „Az agavérostokból készült anyag egyik legkülönösebb jellemzője, hogy míg a visszája durva, érdes tapintású, a színe olyan, mint a legfinomabb selyem” – idézi a szakértőt a CNA.

A kongresszuson Orozco kutató fizikus megemlítette, hogy a tilma két ízben isteni csoda folytán menekült meg a pusztulástól. /1/ 1785-ben egy munkás véletlenül 50%-os salétromsavoldattal öntötte le, ám ettől „természettudományosan megmagyarázhatatlan módon nemcsak a szövetnek, de még a kép színes részeinek sem esett semmi baja.” /2/ 1921. november 14-én egyházellenes szabadkőművesek a kegykép alatt egy csodálatosan díszített hatalmas virágcsokorba helyezett bombát robbantottak. A délelőtt fél 11-­es szentmisére időzített pokolgép pusztítása következtében még az oltáron lévő kovácsoltvas-feszület is meggörbült. Személyi sérülés azonban nem történt, bár a templomhajó ablakai is betörtek. A Bazilika bejáratánál azóta üvegvitrinben őrzik a meggörbült kovácsoltvas-feszület „bűnjel” darabját. A robbanás következtében 150 méterrel távolabb megrepedt a márványpadló is, de az ereklyeként őrzött kép a törmelékek között ép maradt, normál üvegből készült tartójának sem történt baja. „Erre egyszerűen nincs természetes magyarázat” – fogalmazott a kutató fizikus.

A Szűzanya – tilmán megjelenő kegyképének tisztelete által – a közel ötszáz év alatt, természetfeletti módon, számtalan esetben adott kegyelmet Mexikó népének, ugyanakkor előremutatóan figyelmeztetést is világunk számára. A következőkben az Istenanya csodálatos kegyelmeiből emelünk ki néhányat.

1. A látnok nagybátyjának is megjelent az Istenanya, s meggyógyította a pestis halálos betegségéből. Ez az első hiteles gyógyulás. 1531. december 26-án a püspök a néppel együtt ünnepélyes menetben átvitte a kegyképet Mexikó püspöki palotájából Tepeyacra, s elhelyezték az elkészült kápolna oltárképeként. A kegykép előtt egy halálosan megsebesített férfi visszakapta életét.

2. Az 1531-es csodálatos jelenés után a megtérések száma Mexikóban döbbenetesen megnövekedett; az indiánok távoli vidékekről is eljöttek, hogy szentségekben részesüljenek. 1539-ig, vagyis mindössze nyolc év leforgása alatt a ferencesek közel 9 millió indiánt kereszteltek meg.

3. A hivatkozott 2009-es kongresszus másik előadója, Eduardo Chávez Sánchez egyháztörténész, Juan Diego szenttéavatási ügyének posztulátora szerint a Guadalupei Szűzanya-jelenés üdvtörténeti jelentőségű esemény, melynek célja Amerika evangelizálása. Mint mondta, az Újvilág első, ferences misszionáriusai emberfeletti küzdelmet vívtak, hogy megértessék magukat a bennszülöttekkel, ugyanakkor megvédjék őket a spanyol kizsákmányolástól. Amikor úgy tűnt, képtelenek megbirkózni a nehézségekkel, Zumárraga püspök azt mondta a misszionáriusoknak: „Ha Isten nem küld sürgősen segítséget, ez az ország örökre elvész.” A jó Isten meghallgatta kérésüket, elfogadta áldozatvállalásaikat: a Szent Szűz meghozta Mexikónak a transzcendens segítséget.

4. Hétszázezer életet követelt a tífuszjárvány 1736-ban Mexikóban. 1737. április 27-én a Guadalupei Madonnát az ország Védasszonyának jelentették ki a bűnbánat és engesztelés ünnepi liturgiájában. A tífuszjárvány véget ért.

5. Dr. Javier Torroelo Bueno és Rafael Torifa Lavoignet szemorvosok 1956. júliusában vizsgálatot végeztek a Madonna szemében, és ugyanazokat a fényreflexeket kapták eredményeikben, mint az élő embereknél. Mint elmondták: „Ha szemtükörrel fényt bocsátunk a pupillába, akkor ez a fény behatol a szembe, és annak mélyéről verődik vissza, nem a felületéről. Ez eredményezi azt a tükröződést, amelyet csak mélységgel és térfogattal rendelkező szemgolyó tesz lehetővé. A Szűzanya kegyképén a szem háromdimenziós. A síkfelületű szemfényképeken ezt a tükröződést elérni nem lehet!’

6. Borzalmas földrengés érte Mexikót 1985. szeptember 19-én. A fővárosban 500 ház összeomlott, 1000 a súlyos és 1000 a könnyebben sérült épületek száma. Hozzávetőlegesen 30.000 halálos áldozatot jegyeztek fel. Az anyagi kárt 4 milliárd dollárra becsülték. A Tepeyac-dombon épült bazilikát és a szentélyében elhelyezett kegyképet a legkisebb sérülés sem érte.

7. Napjainkban egy csodálatos guadalupei fénykép járja be a világot. Előzménye, hogy Mexikó-cityben kihirdették a 12 hetes kora alatti magzat anyaméhben történő meggyilkolását engedélyező törvényt. A Bazilikában a törvény életbe lépésének napján, 2007. április 24-én szentmisét mutattak be az abortusz áldozataiért. A Szentmise végén, amikor az emberek sokasága megkezdte fényképezni a tilmán lévő Szűzanya-képet, a kép elhalványult és az áldott állapotban lévő Szent Szűz testéből, összetett kezei alatt, egy intenzív Fény erőteljesen sugárzott. Az emberi szem ezt a Fényforrást a Szűzanya méhének magasságában látta tündökölni. A Fény embrióformát mutatott, amely fekvő magzat-alakú volt. A jelenlévőket a Fény nagyon megérintette. Felismerték, hogy ez a Mária-kép egyidejűleg a meg nem született Kisjézust is ábrázolja, aki kilenc hónapig az emberek szeme elől rejtve volt, de mégis az emberek között élt. A Fényforrás Csodájáról készített fényképfelvételeket megvizsgálták. A vizsgálatot végző szakmérnök bizonyította, hogy a fényképek előhívásakor manipuláció vagy hamisítás nem történt. Az emberek által észlelt Fény, szó szerint, a kép (tilma) belsejében keletkezett. A Szent Szűz képéből sugárzott Fény, nem reflex- vagy más fény, hanem transzcendens, megmagyarázhatatlan jelenség. — Az abortusz-törvény kezdeményezői, megalkotói, megszavazói, a magzatgyilkossághoz hozzájáruló édesanyák, az orvosok és ápolók fel sem fogják, hogy milyen és mekkora halálos bűnt követnek el a Teremtő Isten és az emberi társadalom ellen. Nincsenek tisztában a következményekkel. Nem tanultak, nem akarnak tanulni Mexikó és a világtörténelem tragédiáiból (egyházüldözés, háborúk, természeti csapások, járványok, erkölcsi rombolás, tisztátalanság terjesztése, család szétzilálása, gyermek-kereskedelem, kábítószer, maffia, stb). Drága Szűzanyánk, könnyes szemmel könyörög e Fényforrás Csodája által is az egész világon élő gyermekeihez: fogjuk fel, mit jelent e Csoda, fogadjuk el, tartsuk meg az Isteni Törvényeket, erre neveljük gyermekeinket, és tiszta szívből nagyon de nagyon imádkozzunk. A Szűzanyával együtt kérjük a jó Istent: Uram bocsáss meg az abortusz-elfogadóknak, mert nem tudják, mit cselekszenek.

image054

A fényképen a Szűzanya méhében keletkezett, és onnan az egész világra

háromdimenziós képként sugárzott Csodás Fényforrás

látható, amely az emberiséget a gyermekgyilkosság,

az abortusz megszüntetésére figyelmezteti!

Az említett legutóbbi, 2009-es nemzetközi kongresszus is megfogalmazta végkövetkeztetését: Isten olykor Édesanyja által lép közénk, hogy minden embert Fiához kapcsoljon. Mária az első tanítvány és misszionárius, aki által az üdvösség üzenete eljut hozzánk.

II. JÁNOS PÁL PÁPA 1979. JANUÁRJÁBAN, ELSŐ MEXIKÓI ÚTJA ALKALMÁVAL A

GUADALUPEI SZŰZANYÁHOZ ÍGY IMÁDKOZOTT

Guadalupei Szűzanya!

Segíts minket, hogy megerősíthessük testvéreink hitét!

Segíts minket, hogy az örök élet reményét terjeszthessük!

Segíts megőrizni Isten ránk bízott népe lelkének nagy kincsét!

Légy otthon családjainkban, plébániáinkon, misszióinkban, egyházmegyéinkben, az egész nép körében!

Légy jelen a Szentegyházban, amely téged utánozva maga is jó Anya akar lenni: segíteni a lelkeket minden szükségükben, hirdetve az evangéliumot, kiszolgáltatva a szentségeket, megőrizve a családokat a házasság szentsége által, egyesítve az egész egyházi közösséget az Oltáriszentség által, hogy elvezessen mindenkit az örök üdvösségre, és hogy emberhez méltóbbá tegye a Földet.

Határtalan bizalommal fordulunk Hozzád, és kezedbe helyezzük le jövőnket. Amen.

 

MAGNIFICAT

 

Magasztalja lelkem az én Uramat,

Örvendezve élek szárnyai alatt.

Szolgálója lettem, lepillantott rám,

Alázattal zengi dicséretét szám.

 

Ami velem történt, nem volt soha még,

Boldognak mond engem minden nemzedék.

Nagyot művelt rajtam hatalmas keze,

Jóságában százszor Szent az Ő neve.

 

Irgalma leáradt, népünkre borult.

Félelmünkre szállott, a szívemre hullt.

Hatalmas a karja, csak egyet suhint,

S a kevélykedőket széjjelszórja mind.

 

Letöri a gőgöst képzelt magasán,

Alázatos hívét áldja trónusán.

Éhezőknek étket tele kézzel ád,

De a gazdagoktól zárja kapuját.

 

Izrael dolgára örök gondja van,

Szívén hordja népét nagy irgalmasan.

Atyáinkhoz szólott évezreken át,

Ábrahám és magva ismerte szavát.

 

Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,

Fiút és a Lelket századokon át.

Tudom, hogy mit adtál: töviskoronát,

Áldott légy ma érte s minden koron át.

 

7.

A NAGY FIGYELMEZTETÉS

Boldog IX. Piusz pápa (1846-1878) is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű meg­próbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszázadon át egyenesen az Egyház kapuit ostromolják, „nagy jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tisztelettel tölti majd el a világot”[6]

A garabandáli jelenések[7] alatt a Kármelhegyi Boldogasszony a látnokoknak meg­mutatta ezt a nagy jelet, mely azóta a jelenésekről szóló szakirodalom­ban és a hívek között is a NAGY FIGYELMEZTETÉS néven vált közismertté. A látnokok elmondása szerint a Nagy Figyelmeztetés egy lelki élmény lesz:

image056

* amelyet az emberiség minden tagja ugyanabban az időpontban él majd át;

* egy égi-fényjelenséggel fog kezdődni, amely jelenséget minden ember látni fog; mindenki úgy fogja érezni, hogy ez az égi Fény belé hatol;

* ettől a pillanattól kezdve mindenki csak a saját lelkével, illetve lelkiismeretével lesz elfoglalva. Megszűnik a külvilággal való érintke­zésünk, úgy fogjuk érezni, mintha az életünk vége közeledne; az egész hasonló lesz az úgynevezett halálközeli élményhez;

* szembesülni fogunk saját lelkiismeretünkke1 és látni fogjuk mindazon bűneinket, amelyeket életünk során elkövettünk, vala­mint mindazokat a jócselekedeteket, amelyeket nem tettünk meg, s ezek következményeit; ebben a pillanatban az emberek tudni fogják, hogy ezt az él­ményt Isten idézte elő lelkükben;

* minden ember tudni fogja, hogy csak egyetlen igaz Isten van, és hogy csak az Ö törvényei szerint szabad élni;

* ez a lelki élmény ítéletszerű lesz ugyan, de nem ítélet; minden bűnünket úgy fogjuk látni, mintha Magát Krisztust kínoznánk velük; illetve látni fogjuk, milyen valóságos kínokat és szen­vedéseket okozunk Krisztusnak bűneinkkel;

* ezen lelki élmény alól senki sem lesz képes kivonni magát ­– akaratától függetlenül mindenegyes akkor élő ember át fogja élni. Mindannyiunknak szörnyű élmény lesz szembesülni bűnös voltunkkal;

* sokan nem fogják túlélni, szörnyethalnak, látván a borzalmakat, amelyeket bűneikkel okoztak;

* az egész élmény mindössze néhány percig fog tartani.

Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, minden, ember által alko­tott gépezetnek meg kell állnia a Földön; a gépezetek kezelői is ezzel az élményükkel lesznek elfoglalva.

Istennek a Nagy Figyelmeztetéssel célja: rádöbbenteni az emberiséget, hogy bűnös életet él, ezáltal saját vesztébe rohan; de megmutatja azt is, hogy az örök élet elnyerésének egyetlen járható útja a megtérés és Fiának, Jézus Krisztus Urunknak a követése. — A Nagy Figyelmeztetés a jó Isten utolsó előtti figyelmeztetése az emberiség megtérésére a Föld megtisztítása előtt. Ennek hatása azonban még mindig nem lesz elégséges, sokan ennek az élménynek sem fognak hinni. A tömegtájékoztatási eszközökön keresztül a Sátán erői „tudományos” magyarázatokat adnak, igyekezvén meggyőzni az embereket arról, hogy ez a figyelmeztetés nem Isten műve. A Sátán erőinek sokan fognak hinni, és folytatják bűnös életüket. A jó Isten ezért a Nagy Fi­gyelmeztetés után még egy nagy csodajelet is fog adni az emberi­ségnek, amelyre már nem lehet semmilyen tudományos magya­rázattal szolgálni. Ez a csoda – a prófécia szerint – Garabandálban a kilenc fenyőnél lesz látható a Nagy Figyelmeztetést követően.

8.

AZ ISTENANYA ÉJJELI LÁTOGATÁSA

A kisvárosban az egyik téli éjszakán, mint minden éjjel, lenyűgöző csend uralkodik. Egy kutyaugatás, vonítás vagy a vonat gőzmozdonyának füttye is szokatlanul nagy távolságokra hallatszik el. Délután havazás kezdődött. A hó estére vastagon belepett mindent. A havazás azonban a táj csendjét nem zavarja, annak ellenére, hogy a szél az apró hópehely-nyalábokat földre érkezésük előtt különböző irányokba nagy kilengéssel, sokszor közel vízszintesen is ringatja (úgy is mondják itt: a szél csavarja a havat).

image058

Éjfél előtt a plébánia földszintes épületében is lassan közeledik a villanyoltás ideje. Az idős plébános atya befejezi a breviárium imádkozását. Lefekvéshez készülődik, eloltja asztali lámpáját, a sötétben ágya szélére ül. Napvégi hálaadása, köszönete felszáll a Szentháromsághoz és a Szűzanyához élete mai ajándékaiért, miközben szobája egyik utcai ablakán diszkréten kopognak. Néhány másodpercig gondolkodik, hogy megnézze-e azt a személyt, aki az éjszakában keresi őt. Az utóbbi években éjjel nem keresték. Gondolja, talán beteghez hívják. Nincs tudomása, hogy a kisvárosban lakik olyan beteg hívő, akit szentségekkel még az éjjel el kell látnia. Amíg ezen töpreng és felteszi magában a kérdést, az ablaküvegen a halk és lágy kopogás ismétlődik. Felgyújtja a villanyt, belép papucsába, magára ölti köntösét, elhúzza az ablak belső függönyét, és kinyitja az ablakot. A csillár – szobából ablakon át kiömlő – fényében egy Fejkendős Asszony arcát pillantja meg, aki szinte könyörgően vetíti tekintetét az ablakot nyitóra. Meglepődik személyén, ugyanis a kisvárosban minden, vallását gyakorló katolikus hívőt ismer, különösen az édesanyákat és a nagymamákat; ha álmából keltenék fel, bár számuk nagy, nevükön szólítaná őket. Az éjjeli látogatót azonban nem ismeri, bárhogyan kutatja gondolataiban a fiatalnak és nagyon szépnek tűnő női arcot.

A plébános atya az ablakon kihajolva kérdezni akarja, hogy ki ő (mint éjjeli látogató), mi járatban van, és miben segíthetne neki. A Fejkendős Asszony azonban a plébános kérdését megelőzi és megszólal:

„Tisztelendő Úr! Nagyon kérem, menjen ki azonnal a vasútállomásra,

mert egy beteg várja, hogy megvigasztalja!”

A plébános atya meglepődik a kérésen, kérdéssel akar válaszolni. Mire kimondja az első hangokat, a Fejkendős Asszony – nem várva meg a plébánosi kérdést – a sűrű hóesésben elindul az utcán a vasútállomás irányába. A plébános atya elcsodálkozik az éjjeli látogató kérésén, gyors távozásán, nagyon utána sem néz, hanem rövid gondolkodás után papi hivatásának eleget téve, megcsókolja reverendájának gallérját és a stólát, előkészíti téli kabátját, gyorsan felölti azokat, magához veszi az Eucharisztiát s elindul a vasútállomáson – állítólag – tartózkodó beteghez. Indulás előtt fel sem merül benne, hogy az állomásfőnököt telefonon megkérdezze, tulajdonképpen van-e ott beteg, és ha van, milyen az állapota.

Kilép a plébánia épületéből. Bezárja maga mögött az épület külső ajtaját, miközben az utcai lámpa fényénél keresi a Fejkendős Asszony cipőjének nyomait.  Nem látja a nyomokat, akárhogyan is szemléli a behavazott járdát. Pillanatnyilag nagyon fel sem fogja, hogy nincs lábnyom, hiszen a sűrű hóesés azonnal befed mindent, így a frissen keletkezett nyomokat is. A gondolat mégis felvetődik benne, hogy néhány perc alatt öltözött fel, és ennyi idő alatt mégsem eshetett annyi hó, ami eltüntetné a bizonyítékokat. Gondolja, milyen csodálatos dolog a nyomok havazás általi befedése. Gyalog elindul a vasútállomásra, amely a kisváros szélén egy erdőcske mellett, a magas jegenyefák védelme alatt bújik meg. Hosszú tízpercekbe kerül, amíg odaér. Útközben a Rózsafüzért imádkozza.

A vasútállomás közelében jár, amikor meghallja egy érkező vonat kerekeinek kattogását, mozdonyának fütty-jelét, a kisváros csendjében vissza-visszaverődő hangját, amely jelzi, hogy a szerelvény rövidesen befut az állomásra. Folytatja a Rózsafüzér imát. Gondolatai mindinkább a Fejkendős Asszony kérésére irányulnak.

Felgyorsítja lépteit az állomáshoz. Odaérkezése előtt néhány perccel azonban a személyvonat már megállt. Így nem láthatta, hogy több utas egy görnyedt embert segít leszállni a vonatról, és a beteget legalább két önzetlenül segítő férfi viszi az állomás épületének várótermébe. A segítségre szoruló ember: a kalauz, aki a vonat állomásra érkezése előtt a kocsiban rosszul lett, és nem tudott önállóan mozogni, jóformán beszélni sem. A váróteremben egy padra fektetik, télikabátjával betakarják, szolgálati táskáját és sapkáját a feje mellé helyezik. Az állomásfőnök, látva a kalauz súlyosnak tűnő állapotát, bemegy a forgalmi irodába, és telefonon hívja a mentőket.

Telefonálás után visszamegy a váróterembe és leül a beteg kalauz mellé, kínálja egy pohár friss vízzel. Ebben a pillanatban lép be a – Fejkendős Asszony kérésére odaérkező – plébános, aki nem ismeri az előzményeket. Nem tudja, hogy ki az a padon fekvő beteg, miért fekszik ott, mikor és hogyan került a váróterembe. Az állomásfőnök meglepődik. (Meglepődik, mert a plébános atya – szerinte – nem utazni jött az állomásra, hiszen vonat csak másnap reggel indul.) Tájékoztatja a plébános atyát az esetről. A plébános pedig az állomásfőnök felé fordulva határozottan mondja: „azért jöttem, hogy a beteget szentségekkel ellássam”. Az állomásfőnök e kijelentésen még jobban elcsodálkozik, nem tud szóhoz jutni, szívében megfogalmazódik a kérdés: a plébános atya honnan tud a betegről, hiszen nem telt el tíz perc, amióta a beteget levették a vonatról és csak egy-két perccel ezelőtt értesítette a mentőket; máshova pedig nem telefonált. A plébániáról egyébként sem lehet – különösen ebben a hóesésben – egy-két perc alatt gyalogosan a vasútállomásra érni, gondolja magában az állomás főnöke.

A mentők érkezéséig a megbetegedett kalauz – a plébános atya kezét fogva – elvégezi a szentgyónást, magához veszi az Oltáriszentséget, részesül a betegek szentségében. Rövid ideig még együtt imádkoznak. A beteg hangja azonban ima közben egyre halkul, végül elcsuklik, és az imádságot kis idő múlva – hangosan – már csak a plébános atya mondja, egyedül. Papi szívét lelki öröm dobogtatja, lelkiismerete is megszólal: ő, az egyszerű idős plébános, a Fejkendős Asszonynak a kérését teljesíthette.

Megérkeznek a mentők. Vizsgálják a beteget. Életet már nem találnak benne, ütőerét nem érzékelik, szíve nem dobban többé. Lelke az Égi Hazába költözött. A hordágyat üresen viszik vissza a mentőautóba. Adatainak rögzítéséhez előveszik személyi igazolványát, amelyben a Szűzanya képét találják meg, hátoldalán egy kéréssel: „Édes Szűzanyám! Mennyei Atyánktól, Szent Fiadtól és a Szentlélektől esdekelj ki számomra megbocsátást, irgalmat és Te is bocsáss meg nekem. Te gyere értem halálom óráján és vezess Szent Fiadhoz! Vedd pártfogásba családomat! Aláírás: Egy Téged nagyon szerető gyermeked.”

A plébános atya a Mária-kép hátsó oldalán a kalauz saját kézzel írt kérését könnyes szemmel tekinti át többször is, az állomásfőnökkel és a mentősökkel együtt, akiket a kérés megindított. Most, a kép szövegének olvasása közben döbbent rá, amit már a váróterembe lépésekor és a fekvő emberre pillantásakor sejtett és érzett, hogy a plébánia ablakán kopogtató Fejkendős Asszony a Szűzanya volt.

Mindannyian első kézből látják és hallják a csodás valóságot: a Szűzanya a vallását gyakorló, imádkozó gyermekének kérését meghallgatta és lelki ellátására, szentségek kiszolgálására „előre intézkedett”. A plébános atya az állomásfőnök és a mentősök előtt feleleveníti az előtörténetet, hogy szobájának ablakában miért nem tudott a Fejkendős Asszonynak kérdést feltenni, és a Fejkendős Asszony a hangosan fel nem tett kérdésére lelkében hogyan válaszolt. Most vált előtte egyértelművé, hogy a plébánia épületének utcai ablaka alatt a havas járdán a Fejkendős Asszony cipőjének nyomait miért nem láthatta. Megoldódott, hogy belső sugallatra miért kellett sürgősen magával vinnie az Eucharisztiát és a betegek olaját. A történtekkel most minden kétkedésére egyszerre választ kapott. Választ kapott a Fejkendős Asszony által adott megbízás céljára, és hálát adott a jó Istennek, hogy ez az Istenhívő kalauz – ő általa, az idős plébános által kiszolgáltatott szentségek útján – élete utolsó perceiben részesülhetett az Úr Jézus Krisztus és a Szűzanya különleges kegyelmeiben. A Szent Szűz – a kalauz Mária-szentképre írt kérését meghallgatva -, ezen a hideg, havas, téli éjszakán, egy vasútállomás várótermében jött el érte és vitte magával Szent Fiához. Köszönjük Neked Drága Szűzanyánk! [A történet egy plébános atya 2005. évi homiliáinak egyikében hangzott el.]

 

FÜGGELÉK

 

I. A VILÁG TEREMTÉSE, LÉTEZÉSE

„Isten nélkül a világ létezését nem lehet magyarázni! Ha azt mondjuk, hogy nincs Isten,

megtagadjuk saját eszünket, mert az élet csak Istennel magyarázható!” (Dr. Tóth Tihamér)

Kedves Testvéreink!

Világunkban az általunk megtapasztalható élettelen anyagokat és élőlényeket, az élőlények csoportjához tartozó embert (emberi értelmet) az öröktől fogva létező és élő Szellemi Lény, a jó Isten a semmiből teremtette. Az Ő örök létezését véges emberi elménkkel nehéz megérteni, ettől függetlenül a teremtés: isteni igazság és valóság. A teremtés a jó Isten tevékenységének csodálatos, emberi szavakkal ki nem fejezhető értékű koronája.

A teremtett világ törvényekből áll (amelyek előbb léteztek, mint az ember, aki ezeket a jó Isten által adományozott értelmével csak felismerte). A törvények átfogják az egész világmindenséget, logikusak, Értelmes Alkotó Személyt feltételeznek. Az értelmes ember tudja, ha van törvény, akkor van Törvényalkotó is.

Cáfolhatatlan bizonyíték ez a gondolkodó ember számára, ugyanis az a tény, hogy egy dolog önmagát hozza létre a semmiből és így önmaga létének kezdeményezője, létezésének oka legyen, az lehetetlen. Így mindennek van külső létezési oka. A teremtmény – Alkotója nélkül nem képes létezni. Az anyag tehát önmagát nem tudja létrehozni, önmaga törvényt nem tud alkotni, és önmagától nem hozhat létre másik anyagot sem; önmagától nem fejlődhet létezésében, de nem fejlődhet magasabb rendű anyaggá sem, csakis és kizárólag külső törvények, a Világteremtő és Törvényalkotó Személy törvényei szerint. (Az önmagát létrehozó anyag, az önmagától fejlődő anyag csak a nem gondolkodó elme szüleménye.)

Az anyag létrejöttéhez – annak megteremtésekor – szellemi és anyagi energiára, tervezésre (az anyag helyett és anyagon kívül, annak fejlődési menetét meghatározó előregondolkodásra), értelemre volt szükség, mint ami minden születés, változás, fejlődés feltétele. Ezzel az értelemmel csak a jó Isten rendelkezik. Teremtménye, az értelemmel megáldott emberi elme is tudja, hogy az anyag az energiáit is a Teremtő Szellemtől kapta.

Értelmünkkel tehát látjuk, hogy a teremtés előtti semmiből bármilyen anyagot csak a Szellemi Lény hozhatott létre. Látjuk és megtapasztaljuk továbbá azt is, hogy a jó Isten az élettelen és élő anyagokat alapvetően három – a földi létezést teljesen átfogó – csoport szerint teremtette:

a/ az anyagok első csoportja csak létezik (élettelen, érzéketlen anyagok); megteremtésüktől kezdődően állandó állapotban vannak, kizárólag külső behatás következtében alakulnak; külső behatás a létezésükre vagy nincs következménnyel, vagy olyannal van, hogy megjelenési formájuk, tulajdonságuk, térfogatuk megváltozhat;

b/ az anyagok második csoportja létezik és él (növények és állatok); megteremtésüktől kezdődően – a létezésen kívül – az életet is megvalósítják: növénynél a mag csírázását, az évszakok szerinti életet, a beporzást, az élet továbbvitelét, az elpusztulást; állatnál a megtermékenyítést, a születést, az ösztön szerinti viselkedést, az élet továbbvitelét és az elmúlást. Életük-növekedésük alapja a sejtosztódás, a nedv, illetve a vér keringése; szervezetükben a külső behatás mellett belső behatás is érvényesül: mindkettő következményekkel jár, amelyek életük további fenntartását vagy megszűnését jelentik;

c/ az anyagok harmadik csoportja létezik, él, lélekkel, értelemmel rendelkezik és gondolkodik.  Ebbe az élőlény-csoportba kizárólag az embertartozik. Az ember a teremtett világ legmagasabb szintje, amely kifejezi, hogy az embernek nemcsak teste, hanem szíve, lelke, értelme és szabadakarata is van. Az értelem meghatározó a valóság érzékelésében, megítélésében. Az értelem, a szív, a lélek, a gondolkodás – teszi az embert emberré.

Azok részére mondjuk, akik a világ létrejöttének tévtanait tették vagy teszik magukévá: az anyagok egyik csoportja sem képes túllépni önmagán (még kísérleti üvegcsőben sem, ahogyan azt tudósnak vélt elmék gondolják. Üvegcsőben, kísérletezéssel élettelenből életet nem lehet készíteni! Az élet létrehozása, megteremtése – mint az előzőekben már elmondtuk – a jó Isten kizárólagossága!). A Föld létezése folyamán nem lehetett soha, és nincs ma sem átmenet a felsorolt egyes csoportok között. Minden csoport úgy létezik, ahogyan a jó Isten azokat a semmiből megteremtette.

Az élettelen halmazok hogyan tudták volna Földünk története folyamán: mi az hogy élő anyag, hogy az élethez mi szükséges, mi kell az élő anyagok életfeltételeinek előteremtéséhez? Ezek az anyagok puszta létezésükkel hogyan teremthették volna meg az élő szervezetet (növényt, állatot, embert), és az élő szervezet számára pl. a vizet, a levegőt, a napfényt és a többi feltételt; méghozzá olyan összetételben, amelyekben ezek az élő szervezetek létrejöttek és azokat életükben igénylik, felhasználják molekula-, atom- és elektronpontossággal. Vajon az anyagok élettelen, magatehetetlen csoportja hozta létre a napot, gyújtotta meg lángját, határozta meg sugarainak összetételét, erősségét, frekvenciáját, amely nélkül nincsenek élő szervezetek? Hogyan teremtődött meg magától a Világegyetem, benne Földünk életének teljes, makró és mikró összhangja? Ezek az élettelen halmazok hogyan tudtak a Kozmosszal és a Kozmoszban egyensúlyt teremteni? Hogyan tudta a levegő (ha magától alakult ki), hol, mikor, milyen körülmények között, milyen összetételben kell létrejönnie, rendelkezésre állnia és fenntartani magát nap, mint nap évezredek óta, vagyis a Föld történetében, hogy minden élőlény számára megfeleljen? — Ha bármilyen csoportot és életfeltételt vizsgálunk, ha gondolkodunk, mindig ezekkel a kérdésekkel és tényekkel kerülünk szembe.

Ide kívánkozik – a sok közül – még egy érv a Világteremtő és Törvényalkotó Személy, a jó Isten csodálatos művére vonatkozóan: az anyag, a világ, az univerzum, a Kozmosz nem jöhetett létre önmagától azért sem, mert a „semmi” nem tud létrehozni „valamit” [semmiből valamit csak a jó Isten tud létrehozni]. Az anyag talán az ősködből fejlődött ki? Akkor viszont ebben az ősködben jelen kellett lennie csírájában mindannak, ami ma a világon létezik, mert semmiből semmi sem lesz és fejlődni csak az tud, ami valamilyen formában már megvan; továbbá alacsonyabbrendű anyag nem hozhat létre nálánál magasabbrendűt, mert minden csak azt adhatja, amije van. Ami a kezdetet illeti (és ezt az ősköd-elméletet vallóknak is tudniuk kellene), egy ilyen ősköd, amennyiben létezett, sem keletkezhetett önmagától. Valakinek ezt is létre kellett hoznia, egyidejűleg benne az élő és élettelen világ csíráival együtt.

A jó Isten a semmiből teremtést nem fejezte be. Teremtő művének napjainkban mi is tanúi vagyunk, amikor hírt kapunk egy-egy Krisztus vagy Szűzanya szobor és kép könnyezéséről, illetve más jellegű transzcendens eseményről (vízforrás-fakadás, illatáradat terjedése, szakáll kinövés stb.). A könnyek Mennyei Atyánk Szent Akarata szerinti időben és helyen peregnek. A kőszobrokat tömbből faragják. A köztéri vagy templomi kőszobrok arcán, a szemekben megjelenő, onnan a testrészre lefolyó emberi-, vér- és olajkönnyeket a jó Isten a semmiből teremti. A kereskedelemben kapható kisebb szobrokat műanyagból vagy más könnyített anyagból anatómiai pontossággal öntik, amelyek a szobor testének, testrészeinek megfestésével öltik magukra az ábrázolni kívánt SZENT személyének jellemzőit. Nagyon szépek Drága Szűzanyánk szobrai, amelyek arcán a szemeket (szemgolyót, pupillát) is művészi festéssel teszik élethűvé. És ezek a szemek az ember számára vizuálisan teljes, háromdimenziós valósághűséget mutatnak. A Mária-szobrok emberi-, vér- és olajkönnyei – hasonló módon a kőszobrok könnyezéséhez – a megfestett szemekből ömlenek, vagy a test állományának külső felületéből törnek fel, izzadnak, esetenként illatot is árasztanak, felfüggesztve a természet törvényeit. A könnyek törölhetők, gyűjthetők, vagy más halmazállapotban maradandóvá válnak. Az olajkönnyek például a fizika törvényei és a földi olaj tulajdonságai szerint gyantává szilárdulnak. A könnyek fajtája, minősége, gyűjthetősége, maradandósága a jó Isten titka. A kegyképek könnyezése is megmagyarázhatatlan, hiszen a könnyek a síkból folynak le és összegyűjthetők, tárolhatók, adományozhatók. Szobor- és képkönnyezést, vagy más jellegű transzcendens elváltozást ember nem tud létrehozni.

Kedves Testvéreink! Látjuk, hogy világunk teremtése, élete, összhangja, de a mi életünk is a jó Isten csodája. Az értelemmel rendelkező ember gondolkodik, és nem tudja mire vélni, miért hódított teret a világot megteremtő jó Isten megtagadása, mindennapi életünket szabályozó parancsainak semmibevétele, azaz az emberi elméből a gondolkodás, az értelem kikapcsolása. Az ateizmus és a pogányság terjesztőinek végre tudomásul kell venni a világ teremtésével kapcsolatos Igazságot. Látniuk kell, hogy a felsoroltak valós és hiteles érvként szolgálnak hitünk bizonyításához, védelméhez, rendületlen megszilárdításához – a Katolikus Vallást támadó, a különböző vallási elemek keveredését és a zűrzavaros gondolkodást előidéző ideológiák megválaszolásában. A felsorolt bizonyítékokkal is méltó választ adhatunk a támadásokra. Elsősorban a VILÁG TEREMTÉSÉNEK és az ÚR JÉZUS FELTÁMADÁSÁNAK CSODÁJA, felhatalmazása alapján a KENYÉR ÉS A BOR ÁTVÁLTOZTATÁSÁNAK CSODÁJA, de a többi csoda is, amely ezen összeállításban szerepel, igazolása a jó Isten létének azok előtt, akik eddig még erre nem gondoltak, vagy akiket eddig még nem engedtek gondolkodni.

Drága Mennyei Atyánk üzeni Teremtményeinek, hogy akik bármilyen tanintézetben, tankönyvben, jegyzetben, tudományos irodalomban, folyóiratban, újságban, könyvben, rádióban, televízióban, filmben, ismeretterjesztő- és színi előadásban, Interneten a világ keletkezését és létét még ma is tévtanok szerint hirdetik [pl. „amikor a majom lejött a fáról, emberré fejlődött”…], áltudományra hivatkozva még ma is erre nevelik a felnövekvő nemzedéket, kérjenek bocsánatot Tőle és embertársaiktól, hogy megtagadják a világ Teremtőjét, gúnyolják Őt, téveszméket hirdetnek, a társadalmat megtévesztik. A tévtanítást hirdetők a kiadványaikat a Teremtés Igazságának megfelelően írják át. Akik ezt akadályozzák, azok bűnrészesekké válnak. Az átdolgozásra nincs haladék. Bűnbánat esetén a megbocsátás és az isteni irgalom határtalan. Az isteni törvények szerinti átdolgozás a keresztény hitet és a Feszületet (Keresztet) visszahelyezi az emberi Szívbe, a családba és a társadalom minden intézményének a falára. Ennek eredményeként megszűnik a káromkodó, trágár beszéd; megszűnik az Evangélium és az isteni törvények ellenében folytatott erkölcstelen magatartásra nevelés; megszűnik a gyermekek, a fiatalok, a felnőttek lélekmérgezése; megszűnik a gyűlölet és a szeretetlenség, és bekövetkezik a hit megélése. Ez az egyik út a Két Szent Szív Fatimában meghirdetett győzelme felé. A másik út a megtérés, a bűnbánat, az ima. Ne feledjük, a tévtanítók és a bűnrészesek a rájuk váró isteni igazságosságot [az Úr Jézusnak, a Történelem Urának „személyükre szabott” ítéletét] a történelemben eddig soha nem kerülték el! A jó Isten elől nem lehet elmenekülni!

 

TE DEUM …

Téged, Isten, dicsérünk, Téged Úrnak ismerünk!

Téged, örök Atyaisten, mind egész föld áld és tisztel.

Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok,

egek és minden hatalmak, szüntelenül magasztalnak:

Szent vagy, szent vagy, erősséges szent Isten vagy!

Nagyságoddal telve ég s föld, dicsőséged mindent betölt.

Téged dicsér, egek Ura, apostolok boldog kara.

Dicséretes nagy próféták súlyos ajka hirdet és áld.

Jeles mártírseregek magasztalnak tégedet.

Vall tégedet világszerte szent Egyházad ezerszerte,

Ó, Atyánk, Téged s mérhetetlen nagy Fölséged,

s azt, ki hozzánk Tőled jött le: Atya igaz Egyszülöttje,

és áldjuk veled vigasztaló Szentlelkedet.

Krisztus, Isten Egyszülöttje, Király vagy te mindörökre.

Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál.

Halál mérgét megtiportad, mennyországod meg­nyitottad.

Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged.

Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő.

Téged azért, Uram, kérünk, mi Megváltónk, maradj vélünk.

Szentjeidhez végy fel égbe, az örökös dicsőségbe.

Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged!

Te kormányozd, Te vigasztald, mindörökké felmagasztald!

Mindennap dicsérünk Téged, szent nevedet áldja néped!

Bűntől e nap őrizz minket és bocsásd meg vétkeinket!

Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas!

Kegyes szemed legyen rajtunk, Tebenned van bizodalmunk!

Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem!

 

II. A SZŰZANYA SZAVAI A RÓZSAFÜZÉR IMÁRÓL

Kedves Testvéreink!

Mennyei Atyánk – a Jelenések Könyvével lezárult Isteni Kinyilatkoztatás ismételt megerősítéseként és emlékeztetőként, a Tőle eltávolodott emberiség figyelmeztetésére – mind gyakrabban tudomásunkra hozza, hogy rossz úton járunk. Teremtőnk ezért az idők végének közeledtével[8], a helyes ösvényre vezetés érdekében Szűz Máriát, az Istenanyát, mint a Szentháromsághoz legközelebb álló Teremtményt bízta meg a világ evangelizálásával. A Szent Szűz égi édesanyai munkája – isteni felhatalmazás alapján – transzcendens módon, földi jelenésein is megnyilvánul az Általa kiválasztott gyermekei megszólításával. Jelenésein: késztet a jó Isten parancsainak betartására, felhív az evangéliumi életre, természetfeletti segítséget kínál. Közbenjárására megtérések, csodálatos lelki és fizikai gyógyulások, családi és más tragédiák megoldása, természeti katasztrófák elhárítása, túlerő elleni győzelmek, járványok megszűnése, szobor- és képkönnyezések, napcsodák, az istennélküliség büntető következményei stb. történnek. A Szűzanya mindezeken túl a Szentháromság külön üzeneteit is továbbítja választott gyermekeinek lelkébe, szívébe, akik belső indíttatásként élik meg és adják tovább az égi kéréseket.

A Szűzanya a fatimai jelenésein, de azóta is számos üzenetében feltárta korunk jeleit és tényeit. Látja a bűntengert. A lelkeket távol akarja tartani a globalizált világ veszedelmeitől, a bűn következményeitől, a kárhozattól, és Szent Fiához akar vezetni mindnyájunkat. Mindezek érdekében, Mennyei Atyánk és Szent Fia kérésére nagyon fontosnak tekinti a Rózsafüzér imát, az egyik leghatásosabb gonosz elleni fegyvert, ezért üzenetei jelentős részében mindig ezt kéri tőlünk. Szent Fia és a Szentlélek Fényében hívja fel figyelmünket az imára, az engesztelésre, a böjtre és az áldozatvállalásra, hogy az emberiség térjen meg, bánja meg bűneit, jöjjön imádni az Oltáriszentséget és imádkozza a Rózsafüzért, hiszen világunkat csakis az Eucharisztia és a Szentolvasó fogják megmenteni. Imádkozó hadsereg felállítására van szükség, üzeni Drága Szűzanyánk, mert csak annak hadjáratával történhet meg az a nagy változás – fatimai ígéretének beteljesülése, Szent Fia Szentséges Szívének és az Ő Szeplőtelen Szívének világméretű győzelme -, amelyre mindnyájan vágyódunk.

Mennyei Édesanyánk üzenetei napjainkig folytatódnak. Jelen összeállításunkban a Szent Szűz küldetésének teljes megvilágítására 1974-1995. közötti több száz kéréséből válogatunk idézeteket. Az Istenanya ezeket Stefano Gobbi atya, a Máriás Papi Mozgalom megalapítója és vezetője által továbbította számunkra, amelyek a magyar kiadású MPM Kék könyvben jelentek meg. Az itt leírt üzenetekben Szűz Mária 37 alkalommal, szinte könyörögve [lelki szemeinkkel látjuk, hogy könnyezve] kér bennünket a Rózsafüzér imádkozására, megindokolva kéréseit. Ezekből mutatunk be néhányat. Kirajzolódik belőlük a kép az Istenanya küldetéséről, szándékáról, aggódásáról és lelkületéről, a Szentolvasó-ima szükségességéről, egész világunkat befolyásoló, azt megváltoztató erejéről; jelenünkről és jövőnkről. Tanulmányozásuk, megértésük után megkérdőjelezhetetlenül világosan és egyértelműen tárul elénk a Szűzanya szándéka, kéréseinek célja. A következőkben felsorolt üzenetek tartalmának ismétlődése és gyakorisága soknak tűnhet, de mégis kevés, hiszen magunkévá tesszük-e és megfogadjuk-e a Szűzanya kérését? Imádkozzuk-e rendszeresen a Rózsafüzért? Soknak találjuk-e a napi öt-tizednyi (50) Üdvözlégy Máriát? Gondoljuk, hogy Rózsafüzér-ima nélkül megkapjuk a Szentlélek segítő és megkülönböztető kegyelmét? Ha a Szűzanya a könnyei kíséretében ilyen nagy súlyt helyez megmentésünkre, kérését miért nem fogadjuk el? Kérése miért megy el a fülünk mellett? — A Szent Szűz üzeneteiben olvashatjuk továbbá azokat a próféciákat is, amelyeket Ő, a keresztény világ, az Újszövetség egyetlen Próféta Asszonya, anyai aggódással tár elénk a jövendőre vonatkozóan, és amelyekben világosan utal az idők apokaliptikus (végítéletszerű) voltára. Üzeneteinek egy részében annak következményeire is felhívja figyelmünket, hogy mi lesz az emberiség sorsa, ha kéréseit nem fogadjuk el, nem éljük meg, ha továbbra is visszaélünk a jó Isten türelmével. Az összeállításunkban felsorolt üzenetek, hasonlóan az összes többi üzenethez, valójában Mennyei Atyánk és Szent Fia üzenetei, amelyeket Ő közvetít számunkra.

A Szűzanya üzenetei

„1. Ne csodálkozzatok, hogyha ebben a csatában elesnek azok, akik nem akarták, vagy nem tudták használni azt a fegyvert, amelyet én magam adtam nekik: egyszerű és alázatos imámat, a szent Rózsafüzért. Egyszerű és alázatos ima, és mégis a leghatásosabb a Sátán legyőzésére, aki ma főleg kevélységgel és gőggel csábít el benneteket. Az én imám ez, mert velem, az én segítségemmel végzik. Az Egyház mindenkor ajánlotta nektek, még első szeretett fiam, Jézus helytartója is oly szavakkal tette, amelyek megindították Anyai Szívemet. (1976. 175. old.)

2. Néhányan közületek arra lesznek hivatva, hogy a tűzvonalban álljanak. Ők olyan megvilágosítást és erőt kapnak, hogy visszaverjék azok támadását, akik a Fiam, Jézus Evangéliumába foglalt Igazságot akarják lerombolni. Szájatokban kétélű kard lesz, hogy a tévedést leleplezze, és az Igazságot megvédje. Egyik kezetekben lesz a Rózsafüzér, a másikban Fiam keresztje; annál több lelket fogtok hozzá vezetni, minél hevesebb és válságosabb lesz a küzdelem. (1977. 217.old.)

3. Sohase hagyjátok el a szent Rózsafüzér imádkozását, ez az az ima, amelyet különösen szeretek, és eljöttem az égből, hogy ezt kérjem tőletek. Megtanítottalak arra, hogyan kell ezt jól imádkozni; ujjaim között pergettem szemeit, miközben egyesültem kislányom imájával, aki előtt megjelentem Massabielle barlangjában. Amikor a Rózsafüzért mondjátok, meghívtok engem, hogy veletek imádkozzam, és valóban mindannyiszor egyesülök imátokkal. Így ti vagytok azok a kis gyermekek, akik együtt imádkoznak az Égi Édesanyával. Ezáltal válik a Rózsafüzér a leghatásosabb fegyverré a rettenetes küzdelemben, amelyet hivatottak vagytok megvívni a Sátán és a gonosz egész serege ellen. (1978. 247. old.)

4. A küzdelem órái ezek, és ezért használnotok kell a kifejezetten számotokra készített fegyvereket: /1/ a Szeplőtelen Szívemnek tett önfelajánlást; /2/ a szent Rózsafüzér gyakori imádkozását, /3/ az öt elsőszombat megtartásának gyakorlatát, az Anyai Szívemen esett sérelmek kiengesztelésére. E szombatokon meghívlak benneteket, hogy egyesüljetek velem a Rózsafüzér imádkozásában, a titkairól végzett elmélkedésben, a gyónásban, a Szentmisén és az engesztelő szentáldozásban való részvételben. (1979. 298. old.)

5. A Rózsafüzér az az ima, amely miatt magam jöttem el az égből, hogy kérjem tőletek. Vele sikerül leleplezni Ellenfelem cselvetéseit, megmenekültök sok megtévesztéstől, és védelmet nyertek sok veszedelemtől, amelyet nektek készít.  Megőriz a rossztól, és egyre közelebb hoz Hozzám, hogy valóban vezetőtök és oltalmazótok lehessek. (Lourdes, 1979. 304. old.)

6. Az egész emberiséget megfertőzte a láthatatlan méreg, és már igen rászorul, hogy Jézus irgalmas szeretete meggyógyítsa. Jézus rendkívüli módon fog előttetek megnyilvánulni, Szeplőtelen Édesanyátok beavatkozása által. Az a fegyver, amelyet nektek a harcra adok, az a lánc, amely Szívemhez köt benneteket: a szent Rózsafüzér. (1980. 353. old.)

7. Imádkozzátok gyakran a Rózsafüzért, ami miatt ide is eljöttem, hogy ezt kérjem Tőletek. Hogyha még mindig nem sikerült megoldani emberi eszközök alkalmazásával az Egyházban és a világban felmerülő legsúlyosabb problémákat, akkor ez annak a jele számotokra, hogy most már minden bizalmatokat az ima erejébe kell helyeznetek. – Bízzatok és reméljetek. Legyetek bátrak és türelmesek. Megkezdődött az igazságosság és az irgalmasság órája, és hamarosan meglátjátok Jézus Isteni Szíve irgalmas szeretetének csodáit és Szeplőtelen Szívem diadalát. (Fatima, 1982. 394. old.)

8. Ma az emberek nagy része már nem törődik az Úr tízparancsolatával. Isteneteket nyíltan semmibe veszik, megtagadják, megbántják és meggyalázzák. Az Úr napját egyre inkább megszentségtelenítik. – Naponta intéznek támadást az élet ellen. A világon minden évben az ártatlan gyermekek tízmillióit ölik meg az anyák méhében, és növekszik a gyilkosságok, az erőszakosságok, a rablások és az emberrablások száma. – Az erkölcstelenség úgy terjed, mint a sárözön, és ajánlják a tömegtájékoztatási eszközök, főleg a film, a sajtó és a televízió által.  Ez utóbbi révén minden családba belép a kísértés és a megrontás agyafúrt és sátáni módszere. Legvédtelenebb áldozatai a gyermekek és a fiatalok, akikre aggódó anyai gyengédséggel tekintek. Egyedül az ima és a vezeklés hatalmas ereje lesz képes megmenteni a világot attól, amit Isten Igazságossága készített számára, mert makacsul visszautasít minden felszólítást a megtérésre. – Legalább most hallgassatok Égi Édesanyátok hangjára. Sok hittel felajánlott, engesztelő imára és szenvedésre van szükségem. Imádkozzátok mindig Rózsafüzéreteket. Éljetek Velem bizalomban, mert döntő órák közelednek, amelyek megpecsételhetik az egész emberiség sorsát. (1982. 412. old.)

9. Az az imádság, amelyet leginkább szeretek, az a Rózsafüzér. Emiatt kérem annyi sok jelenésemben mindig újra és újra, hogy azt imádkozzátok. Egyesülök azokkal, akik azt imádkozzák. Vágyakozással és anyai aggódással kérem mindenkitől. – Hogy miért oly hatásos a Rózsafüzér? Mert egyszerű és alázatos ima és lelkileg nevel titeket a kicsinységre, a szelídségre és a szív egyszerűségére. – Olyan imádság, amelyet velem együtt mondotok. Ha arra kértek, imádkozzam értetek, meghallgatlak, hangomat és imámat is egyesítem a tiétekkel. Azért hatásos mindig, mert Égi Édesanyátok a könyörgő mindenhatóság. Mindig megkapom azt, amit kérek, mert Jézus sohasem tud nemet mondani arra, amit Édesanyja kér tőle. Olyan ima, amely az Egyház és az emberiség hangját egyesíti, mert mindenki nevében szól, sohasem csak egyé­ni célokért. – Titkainak szemlélésében elértek oda, hogy megértsétek Jézus szándékát – amely kirajzolódik életében – a meg­testesüléstől dicsőséges húsvétjáig. És így mindjobban be­hatoltok a megváltás misztériumába. A szeretetnek ezt a misztériumát Égi Édesanyátokon keresztül fogjátok meg­érteni, akkor, ha Szívének útján haladtok, hogy megsze­rezzétek Jézus Szíve isteni, lángoló szeretetének mérhe­tetlen kincsét. Az Atya tökéletes dicsőítésére nevelődtök, annak az imának ismétlésével a Rózsafüzérben, amelyet Jézus taní­tott nektek: „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szen­teltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod.” A „Di­csőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek” imádság is­métlésével pedig a Szentháromság imádására nevelődtök. – Ma arra kér Égi Édesanyátok, használjátok a Rózsafü­zért, mint a leghatásosabb fegyvert, hogy a nagy küzdelmet, a „Napba Öltözött Asszony” rendelkezésének megfelelően vívjátok. (Fort Lauderdale, Florida, 1983. 450. old.)­

10. Imádkozzatok többet, imádkozzátok a szent Rózsafüzért, imádkozzatok együtt cenákulumokban, imádkozzatok mindenekelőtt a családban. Azt kívánom, hogy a keresztény családok visszatérjenek ahhoz a szokáshoz, hogy velem és általam imádkozzanak, és ezáltal megmeneküljenek az őket fenyegető nagy bajoktól. – Tagadjátok meg magatokat a vezekléssel és testi böjtöléssel. Az a böjt, amelyet különösen kedvelek, a gonoszság és a bűn elkerülése, lemondás a dohányról és az alkoholról, a moziról és a televízióról.  Ne nézzetek meg olyan TV műsort, amely belső tisztaságotokat rontja meg, felelőtlenséget idéz elő lelketekben és a gonoszság csíráit ülteti szívetekbe. A testi böjtöt is kérem tőletek, legalább időnként úgy, ahogyan azt Fiam, Jézus kérte az Evangéliumban, amikor azt mondta: „Ezt a fajta szellemet csak imával és böjttel lehet kiűzni.” (1984. 479. old.)

11. Mily nagy a szabadkőművesség és a kommunizmus munkája. Titokban igyekszik lerombolni Egyházamat, amely országaitokban mindig tündökölt és virágzott. Válaszoljatok e sötét támadásokra azzal, hogy mindenütt terjesztitek Fényemet. Ajándékozzatok meg mindenkit azzal a bizonyossággal, amelyet a reátok váró véres napokra készítettem nektek: Szeplőtelen Szívem menedékét. Küzdjetek az imádsággal és a vezekléssel, legyen a Rózsafüzér a győzelmetek fegyvere. A Rózsafüzér Királynője vagyok. A hit Anyja vagyok. A béke királynője vagyok. (1984. 492. old.)

12. Hittel és bizalommal imádkozzatok, összeszedettséggel és állhatatossággal, imádkozzátok elmélyülten a zsolozsmát, a szent Rózsafüzért, és legyen a Szentmise apostoli munkátok mindennapi központja. Megígérem nektek, hogy Szeplőtelen Szívem diadala után országaitok részesülni fognak abban az örömben, hogy újra láthatják a megújult és egyesült Egyházat, amely mindenütt Krisztus Fényét tükrözi. (Fatima, 1984. 494. old.)

13. Elérkezett a nagy küzdelem órája. Harcoljatok kezetekben a szent Rózsafüzérrel és járjatok a Jézus iránti szeretet, a világ és önmagatok megvetése, az alázat, a felebaráti szeretet, az egyszerűség, a tisztaság útján. Akkor készek lesztek elviselni az Egyházra és a világra váró nagy megpróbáltatást.  (Fatima, 1985. 537. old.)

14. Az emberek Isten széles és makacs visszautasításában járnak; a bűn és a tisztátalanság áldozatai; képtelenek arra, hogy megértsék és szeressék egymást; s így lábbal tiporják az emberi jogokat. A szegények és az éhezők elhagyottak; szaporodik az elnyomás és az igazságtalanság; veszélyes módon robbannak ki az erőszakosságok, és a háborúk egyre terjednek. (Dongo, 1986. 545. old.)

15. Imádkozzatok Velem! Az egész Egyháznak be kell térnie Szeplőtelen Szívem cenákulumába, hogy az Égi Édesanyával együtt esdjétek le a Földre a Szentlélek rendkívüli kiáradását. A Lélek majd a második ragyogó pünkösdhöz vezeti el az Egyházat. Imádkozzátok főleg a szent Rózsafüzért. Legyen mindenki számára a Rózsafüzér az a hatalmas fegyver, amelyet ebben az időben használni kell. Ezzel az imádsággal elnyerhetitek az Úrtól a szívek megváltoztatásának, a lelkek megtérésének, az egész emberiség Istenhez való visszafordulásának nagy kegyelmét, a bűnbánat, a szeretet, az isteni kegyelem és szentség útján. – Többé tehát ne mondjátok: „de hát minden maradt a régiben. Soha semmi nem változik.” – Nem igaz ez, szeretett fiaim. Az Égi Édesanya csöndben és rejtekben minden nap megvívja küzdelmét Ellenfele ellen, egészen rendkívüli jelekkel és megnyilvánulásokkal munkálkodik azon, hogy megváltoztassa a világ szívét. (1986. 584. old.)

16. Imádkozzatok és vezekeljetek. Imádkozzátok szeretettel és bizalommal a Rózsafüzért. Ezzel a Velem mondott imádsággal valamennyi emberi sorsot befolyásolhattok, még a reátok váró eljövendő eseményeket is.  Ezzel az imával elnyerhetitek a szívek megváltoztatásának kegyelmét és megkaphatjátok a béke oly áhított ajándékát.  (Dongo, 1986. 595. old.)

17. Nem hallgatták meg kérésemet, hogy ajánlja fel ne­kem a Pápa minden püspökkel együtt Oroszországot. Így az elterjesztette tévedéseit a világ minden részén. Olyan emberiségben éltek, amely új, istentagadó és em­berellenes civilizációt hozott létre. Nem szeretik egymást többé az emberek, nem tisztelik többé felebarátjuk életét és javait, az önzés és a gyűlölet lángja elégeti az emberi szívekből kihajtó jóság magvait. A szegényeket elhagyják, a kicsinyeket tőrbe csalják és a botrány mérgezett eledelével táplálják. A fiatalokat félrevezetik, és korán megtapasztaltatják velük a gonoszsá­got. A családi tűzhelyeket meggyalázzák és lerombolják. Milyen nagy a ti pusztulásotok. Mily sűrű sötétség vesz körül benneteket. Milyen mélyre zuhantatok! A Sátánnak sikerült mindenütt elterjesztenie a sötétség és a halál uralmát, és biztos győztesként uralkodik. De most kezditek átélni mindazt, amit Fatimában meg­jövendöltem századotok utolsó éveire, és amelyet még a titok fátyla alatt őriznek. — Ez az én időm. A Sátán diadalának fájdalmas évei után most Szeplő­telen Szívem diadalának évei következnek. A nagy események már megérkeztek. Ezért hirdette meg Pápám a rendkívüli Mária-évet. Térjetek be, tehát mindnyájan a Szeplőtelen Szívemben készített menedékbe. – Ezek azok az évek, amikor a sötétség és a pusztulás mélységéből fölvezetlek a Fény, a kegyelem és a szeretet legmagasabb csúcsára, hogy Szeplőtelen Szívem diadala révén fölragyogjon az egész világon Fiam, Jézus dicsősé­ges uralma. (Miláno, 1987. 612. old.)

18. Meghívlak benneteket, ajánljátok Nekem az első szombatokat, egybekötve a szent Rózsafüzér imádkozásával, a titkain való elmélkedéssel, szentségi gyónással és szentáldozással, Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásotok megújításával. Ily módon jóvátehetitek azokat a Nekem okozott megbántásokat is, amely miatt Szívem annyit szenved. (Dongo, 1988. 672. old.)

19. Túláradó bőségben nyerem el számotokra a Szentlélek ajándékát. Őt az Atya és a Fiú közli veletek égi Édesanyátok közbenjárására. Beléptek az én időmbe. Arra vagytok hivatva, hogy apostolaim legyetek ezekben a végső időkben.  A Mária-évet, amely e hónapban hivatalosan lezárult, én kívántam egy olyan időszak kezdetére állítani, amelyben Édesanyátok egyre erősebben munkálkodik gyermekei szívében, lelkében, életében, és így valósítja meg Szeplőtelen Szíve diadalát a világban. Most kezdődik meg az az idő, amikor Máriára emelt tekintettel kell élnetek, ahogy II. János Pál pápám mondta nektek. (Bécs, 1988. 686. old.)

20. Szeretetem nagy mentőhálója most már a Föld minden részén ki van feszítve. Erről a helyről (Fatima), ahol Napba Öltözött Asszonyként jelen­tem meg, hirdetem nektek, hogy felerősödött a tisztulás időszaka, és hogy emiatt most már hivatva vagytok a nek­tek megjövendölt idők legfájdalmasabb pillanatait átélni. – Az Úr küld hozzátok, hogy végrehajtsam azt a felada­tot, amelyet a legszentebb Háromság bízott rám ezekben az időkben. Felnyitom előttetek a lepecsételt könyvet, hogy kinyil­vánuljanak a benne foglalt titkok. Mindenfelől egybegyűjtöttelek benneteket és nevelte­lek, hogy felkészüljetek a rátok váró nagy eseményekre. Csak így tölthetitek be fontos küldetéseteket. A mindenütt elterjedt nagy hitehagyás közepette szilár­dan a hitbe gyökerezve kell megmaradnotok, és a hit bá­tor tanúivá kell válnotok. – A nagy megróbáltatásban, amelyet most éltek át, bé­kém és anyai oltalmam jelévé kell válnotok. A nagy büntetésben, amely most már készül lesújtani er­re a világra, mindenkit segítenetek kell: a hűség, az imád­ság, a reménység és a mennyei Atya szeretetére való gyer­meki ráhagyatkozás útján haladni. Fényem egyre erősebbé válik, hogy hirdessem Jézus­nak, az Igazságosság és a Béke Királyának jövetelét, aki mindent megújít. (Fatima, 1988. 694. old.)

21. Osztozzatok fájdalmamban. Fájdalmas Anyátok vagyok. Szeplőtelen Szívemet számtalan fájó tövis sebesíti meg. Ellenfelem uralma napról napra nagyobb lesz, és hatal­ma kiterjed a szívekre és a lelkekre. Sűrű sötétség száll most a világra. Ez Isten következetes visszautasításának sötétsége. Ez az elkövetett, a helyesnek tartott és többé meg nem gyónt bűnök sötétsége. Ez a paráznaság és a tisztátalanság sötétsége. Ez a féktelen önzés és a gyűlölet, a széthúzás és a há­ború sötétsége. Ez a hit elvesztésének és a hitehagyásnak sötétsége. Szeplőtelen Szívem kelyhébe ma ismét összegyűjtöm Fiam, Jézus minden fájdalmát, aki titokzatosan újra átéli haláltusája véres óráit. – Jézus számára a Getszemáni kert szenvedése újul meg, látván, hogy mennyire sebzett és elhagyatott ma az Egy­ház, ahol a pásztorok nagy része közömbösségben és lan­gyosságban alszik, miközben a többiek megismétlik Júdás tettét: elárulják Őt hatalom és pénz után vágyakozva. A sárkány ujjong a fekete vadállat és a bárányhoz ha­sonló vadállat segítségével szerzett nagy zsákmány miatt ezekben a napokban, amikor az ördög rátok ront, mert tudja, hogy már kevés ideje van hátra. Ezért jöttek el nagy fájdalmam napjai. – Nagy a fájdalmam, látva, hogy Fiamat, Jézust ismét megostorozzák, igéjét megvetik, kevélyen elutasítják, em­beri és racionalista magyarázatokkal szétmarcangolják. – Nagy a fájdalmam, látva, hogy Jézust, aki valóságo­san jelen van az Oltáriszentségben, egyre inkább elfelej­tik, elhagyják, megbántják, megtiporják. – Nagy a fájdalmam, látva a megosztott, elárult, kifosz­tott és keresztre feszített Egyházat. – Nagy a fájdalmam, pápámat látva, amint súlyos ke­resztje alatt összeroskad a püspökök, papok és hívek tel­jes közömbösségétől körülvéve. – Nagy a fájdalmam, mert egyre több szegény gyerme­kem jár az örök kárhozat nagy veszélyében a gonoszság és a vétek, a tisztátalanság, az önzés, a gyűlölet bűnének útján. Ma is ugyanazt kérem tőletek, Szeplőtelen Szívemnek szentelt fiaimtól, amit ezen a helyen (Fatimában) kértem a három kis­gyermektől, Lúciától, Jácintától és Ferenctől, amikor el­őttük megjelentem. – Akarjátok-e ti is magatokat áldozatként felajánlani az Úrnak Szeplőtelen Szívem oltárán minden szegény bű­nös gyermekem megmentésére? Ha elfogadjátok felhívásomat, meg kell tennetek azt, amit most kérek. Egyre többet imádkozzatok, főleg a Rózsafüzért imád­kozzátok. Tartsatok gyakran szentségimádási és engesztelő órát az Oltáriszentség előtt. Fogadjatok el szeretettel minden szenvedést, amit az Úr küld. Terjesszétek félelem nélkül az üzeneteket, amelyeket én mint a végső idők égi Próféta Asszonya adok. Ha tudnátok milyen büntetés érhet benneteket, hogyha továbbra is elzárjátok szívetek ajtaját égi Édesanyátok ag­gódó szava elől! – Ezért bízta Fiam, Jézus isteni Szíve Szeplőtelen Szívemre az utolsó nagy kísérletet, hogy mindnyájatokat üdvösségre vezesselek. (Fatima, 1989. 746.old.)

22. Én vagyok az Angyalok Királynője, mert beletartozik az Én saját tervembe az, hogy Isten küldöttjeként a leg­nagyobb és legfontosabb küldetést végrehajtsam: hogy le­győzzem a Sátánt. Már kezdettől fogva úgy jelenti ki Rólam a Szentírás, mint aki a kígyó ellensége, aki harcol ellene, Az, aki végül széttapossa a fejét. „Ellenségeskedést vetek közted és az Asszony között, az Ö és a te ivadékod között. Ö szétta­possa fejedet, míg te sarka után leselkedel.” Az Én ivadékom Krisztus! Őbenne valósul meg az Én teljes győzelmem, aki végrehajtotta a Megváltást és megszabadított benneteket a Sátán rabszolgaságából. Ezért Rám van bízva a mélység kulcsa, amellyel azt kinyitni és bezárni lehet. – A kulcs a hatalom jelképe, annak a hatalmáé, aki ura és gazdája annak a helynek, ami tulajdonát képezi. – Ebben az értelemben az, aki a teremtés kulcsát birto­kolja, egyedül a megtestesült Ige, mert általa minden el­végeztetett, ezért Jézus Krisztus az Úr, az egész teremtés Királya, az egeké, a Földé és a mélységé. Egyedül az Én Fiam, Jézus az, aki birtokolja a mélység kulcsát, mert Ö maga Dávid Kulcsa, kinyit, de senki sem tudja bezárni, bezár, de senki sem tudja kinyitni. Jézus az Én kezembe teszi le ezt a kulcsot, ami az Ö isteni hatalmát jelképezi, mert mint az Ö Édesanyja, köz­vetítő vagyok köztetek és Fiam közt. Én kaptam azt a feladatot, hogy legyőzzem a Sátánt és az ő egész hatalmas gonosz seregét. Ezzel a kulccsal ki tudom nyitni, és be tu­dom zárni a mélység kapuját. A lánc, amellyel a Sárkányt meg kell bilincselni, a Velem és Általam végzett imából alakul. Ez a Rózsafüzér imádsága. Egy láncnak az a rendeltetése, először, hogy csökkentse a működést, majd az, hogy fogságba vesse, és végül lehe­tetlenné tegye minden tevékenységét annak, akit megkö­töztek vele. A Rózsafüzér láncának az a feladata mindenekelőtt, hogy csökkentse ellenfelem működését. Minden Velem mondott Rózsafüzérnek az a hatása, hogy gyöngítse a Gonosz működését, hogy kivonja a lel­keket az ő rosszindulatú hatása alól, és hogy nagyobb ter­jeszkedési erőt biztosítson a jónak sok gyermekem életében. … Ezért minden jól imádkozott Rózsafüzér kemény csa­pást jelent a gonoszság hatalmára, valójában uralmának egy része dől vele össze. A Rózsafüzér lánca végül is eléri azt az eredményt, hogy teljesen harcképtelenné teszi a Sátánt! Nagy hatalma így omlik majd össze. Az összes gonosz lelkek a tűzzel és kénkővel teli tóba kerülnek, és az ajtót Én zárom be Krisztus hatalmának kulcsával, és így nem jöhetnek ki többé onnan a világba, hogy ártsanak a lelkeknek. (Blumenfeld, 1992. 885.old.)

23. Mint kis gyermekek, minden nap a szeretet és az ima virágait ajánljátok Égi Édesanyátoknak. Kérem tőletek, hogy a cenákulumokat mindinkább ter­jesszétek, amit már annyiszor kértem tőletek. A Rózsafüzérnek, amit mondotok, nagyon erős hatalma van a rossz és Ellenfelem számtalan cselvetése ellen. A Sátán terjedő uralmára, a bűn rabságára, amely oly sok gyermekemet igáz le, a rosszra, amely a szíveket megmérgezi, a Gonosz alattomossá és veszélyessé vált csábí­tásaira, a szabadkőművesség hatalmas erejére, amelynek sikerül mindenhova behatolnia, a terjedő sátáni kultuszra válaszoljatok a szent Rózsafüzér imájával. Ez az én imám és a ti imátok. Újítsátok meg mindennap Szeplőtelen Szívemnek tett felajánlásotokat! Ezzel nekem alkalmat adtok, hogy Anyaként belépjek az életetekbe, és azt az Úr … tervének tökéletes megvalósítására igazítsam. (Róma, 1994. 972.old.)”

Befejezés. A Szűzanya kéréseit sajnos nagyon-nagyon kevesen fogadjuk meg. Országunkban kis létszámú engesztelő hívősereg kivételével nem bánjuk meg bűneinket, nem hallgatunk Szentmisét, nem veszünk részt Szentségimádáson, nem imádkozzuk a Rózsafüzért, pedig a gonoszt nem magas szinten folyó politikával, népszavazással, nem is erőszakkal, hanem csakis Szentmisén történő önátadással, az Eucharisztikus Jézus imádásával és a Szentolvasó fegyverével lehet legyőzni. A Szent Szűz ezt a tényt 2009. október 2-án adott medjugorjei üzenetében a világon élő összes gyermeke számára így foglalja össze: „Drága gyermekek! Amikor benneteket nézlek, a szívem összeszorul a fájdalomtól. Hova mentek, gyermekeim? Annyira megmart benneteket a bűn, hogy már nem tudtok megállni? A bűnnel igazoljátok magatokat, és aszerint éltek. Térdeljetek le a Kereszt lábához, és nézzétek Fiamat. Ő legyőzte a bűnt és meghalt azért, hogy ti, gyermekeim, éljetek. Engedjétek meg, hogy segítsek nektek, hogy ne haljatok meg, hanem örökké éljetek Fiammal. Köszönöm.”

 

RÉSZLETEK A SZŰZANYA 2005. DECEMBER 31-ÉN NADJUBAN ADOTT ÜZENETÉBŐL

„Valamennyi szeretett gyermekem a világon! Több mint húsz évvel ezelőtt megmutattam az égbe vezető rövid utat, oly sok jellel és azokkal a soha nem látott csodákkal, amelyek sehol sem jelentek meg ezelőtt a világon. … Mindazonáltal a papságból, a hívőkből, sőt még a kiválasztott gyermekek közül is sokan elvesztették a megkülönböztető képességüket a hamis próféták édes és elvakító szavai miatt. … Mivel ezt nem nézhetem tovább, és szívem erősen fellángol, nem tehetek mást, minthogy vérkönnyeket ontok. … E mellett számos gyermekem azt kísérli meg a világban, hogy saját útján járjon, önközpontúsággal és önelégültséggel; és nem tudnak egységre jutni egymással. Ha az öröm ajándékát adják a megosztás ördögének, hogyne ontanék én vérkönnyeket? … Töröljétek le vérkönnyeimet … karoljátok át egymást szeretettel és fordítsátok életeteket imádságokká, késedelem nélkül, még akkor is, ha az tökéletlen; és kegyesen ajánljátok fel egész életeteket. … Nincs idő a habozásra vagy késlekedésre. Bánjátok meg bűneiteket haladéktalanul. Mivel itt az ideje, hogy a búza külön legyen választva a konkolytól, a ravasz ördög mértéktelenül dühöng, és mindenféle cselfogást tervel ki … megzavarja még a papságot is és az ártatlan lelkeket, akik hívást kaptak úgy, hogy nem képesek megkülönböztetéseket tenni. Ne gondoljátok önelégülten, hogy az a sok nagyméretű katasztrófa, amelyek megtörténnek az égen, a földön és a tengeren, csupán természeti katasztrófák és véletlen események. … Ha nem figyeltek gondosan könnyes és vérkönnyes kéréseimre és kiáltásaimra, Isten válasza szigorú lesz, a katasztrófák pedig újból fellángolnak különböző helyeken. Isten haragjának enyhítésére ajánljatok fel ezért imákat, áldozatokat és engeszteléseket és váljatok kis lelkekké, akik engesztelést nyújtanak azokért a bűnökért, amelyek megsértették a legméltóságosabb és szent Istent. … Az  a  nap,  amelyen  az  Úr  be  fogja  fejezni  azt  a  munkát,  amelyet  Ő,  aki  maga a SZERETET, elkezdett, nincs már messze, Sóhajaitok és könnyeitek az üldözés időszaka alatt, amikor ezt Édesanyátok tudomására hoztátok, aki a kegyelem közvetítője és társmegváltó, hamarosan örömre fognak fordulni, azok pedig, akik szemben állnak veletek, elhallgatnak majd, és bűnbánatot tartanak.”

 

Tegyük meg, amit Drága Szűzanyánk kér Tőlünk!

Imádkozzunk közbenjárásáért, kérjük pártfogását!

 

IMA

A MAGYAROK NAGYASSZONYÁHOZ

 

Hozzád futunk könyörgő imánkkal Isten dicsőséges Anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária. Ezer éven át tapasztalt pártfogásodat megköszönve kérünk, hogy ezután se vond meg tőlünk anyai segítségedet.

Első szent királyunk előre látta népe árvaságát, ezért neked ajánlott minket. Mi tehát nem az idegen félelmével, hanem a gyermek bizalmával fordulunk Hozzád, mert tudjuk, hogy sohasem hagytad cserben azokat, akik közbenjárásodért Hozzád folyamodtak.

Hatalmas szószólónk voltál szent Fiadnál az elmúlt századok alatt; csak így maradhattunk meg a sok nehézség között kereszténynek és ma­gyarnak. Anyai oltalmadban bízunk most is, az új idők viharaiban, amikor az istentelenség és az új pogányság veszélyezteti a hívő magyar embert.

Nagyasszonyunk, kelj néped védelmére, és eszközöld ki nekünk szent Fiadnál a hűség kegyelmét. Hűséget a krisztusi hithez, amelyért – ha kellett­ – életüket is áldozták elődeink. Hűséget szent Fiadhoz és az Egyházhoz, amely mint őseinket, minket is elkísér a bölcsőtől a sírig. Végül hűséget Hozzád is, áldott Nagyasszonyunk, akinek erős hite, szelíd jósága és szeplőtelen tisztasága minden idők magyarjának örök eszményképe.

Vedd pártfogásodba a keresztény magyar családokat, hogy hűségesen állják a nehéz idők küzdelmeit, és állhatatosan viseljék az élet terheit. Oltal­mazd és erősítsd meg hivatásuk szeretetében a szülőket, hogy gyermeke­ikből hűséges és igaz keresztényeket neveljenek az Egyháznak és a magyar hazának.

Terjeszd ki anyai oltalmadat hazánk ifjúságára, hogy beváltsák azt a szép reményt, amelyet tőlük várunk. Eszközölj ki áldást szent Fiadnál, hogy országunkat olyan vezetők irányítsák, akik bölcsességgel, önzetlenséggel és igazsággal kormányozzák.

Igaz, szívbeli töredelemmel viseljük a szenvedés keresztjét, amelyet bűneink következményeként kell elszenvednünk, de mégis bizalommal for­dulunk Hozzád, engeszteld meg szent Fiadat és kérjed, derítse ránk mielőbb a lelki megújulás fényét, hogy minden magyar szív testvéri szeretetben és buzgó imában egyesülhessen szent Fiadat és a Mennyei Atyát dicsérve. Amen!

Az imát egyénileg, és ha lehet közösségileg is minden nap, de lega­lább a vasárnapi szentmisék után imádkozzuk el együtt, minden templomban, nemzetünk lelki megújulásáért.

„Hatalmasabb, mint sok víznek zúgása, hatalmasabb, mint tenger morajlása, mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban. Bizonyítékaid valóban igazak, házadat szentség illeti, Uram minden időkre.” (Zsolt 93(92), 4-5) „Tudjátok meg, Isten az Úr! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk. Az Ő népe vagyunk, és nyáj a legelőjén.” (Zsolt 100(99), 3)

 

[1] Don Gobbi: A papokhoz, Szűzanyánk szeretett fiaihoz. Máriás Papi Mozgalom kiadása 1996. – 658. oldal. A szöveg további részeiben a Szűzanya – e könyvből átvett – üzeneteinek év- és oldalszámait tüntettük fel.

[2] Magyar Katolikus Lexikon „hit” címszó alatti szövegének felhasználásával.

[3] A szentkép jobb felső részén a Szűzanya alakja mellett Krisztus Konszekrált Teste [IHS Iesus Hominum Salvator – „Jézus az emberek Üdvözítője”,] és Vére (kehelyben), míg a kép baloldalán Szentolvasó tudatosítja bennünk az Ég üzenetét.

[4] KEK = Katolikus Egyház Katekizmusa.

[5] Az Úr Jézus üzenete egy kiválasztott lélek által, akinek jelenleg még rejtve kell maradnia.

[6] Michael H. Brown: AZ UTOLSÓ ÓRA Marana Tha 2000. Alapítvány Budapest 1994. – 35. oldal.

[7] A Szűzanya – látnoki tájékoztatás alapján – 1961-65. között a spanyolországi Garabandálban Kármelhegyi Boldogasszonyként jelent meg, ahol nagyon súlyos üzeneteket adott az Egyház és korunk világa számára. Ezekben az üzenetekben szerepel a Nagy Figyelmezetés, és az azt követő (a világ végezetéig emberi szem által látható) Nagy Csodajel is.

[8] Az idők végének dátumát sohasem tudjuk meg. Mindig készen kell állnunk, de emberi számítás szerint a földi időben mérve még sokáig eltarthat.