Cimer

Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője Szent Korona Lovagrendje

A Magyarok Nagyasszonya – aki egyben a Világ Győzelmes Királynője (Ennek kifejezését megtaláljuk Szent István felajánlásában, de természetesen csak akkor, ha a hiteles Intelmekkel és nem a félremagyarázottal hozzuk összhangba!) – Magyarország patrónusa, minden magyarok Úrnője, a Szent Koronának, amelyben Isten Égi és földi birodalmának az egybeszövődése fejeződik ki, a harmadik központi alakja. Ennek a felfogásnak dogmatikai alapja Mária mennybe fölvétele. Történelmi alapja a ma­gyar nép ősi Boldogasszony hagyománya, továbbá annak bizonyossága, hogy Magyarországot Szent István a Szent Szűz oltalmába ajánlotta. Valamint az, hogy a Szent Korona tanának megalkotása után a magyar nemzet hitében: a Regnum Marianum gyönyörű eszméjében megzavarhatatlan összhangzással váltak megbonthatatlan egységgé az angyal hozta Szent Korona (aki Isten gondolata a magyar népről: akit Isten küldött a Magyar nemzetnek azzal a magasztos üzenettel, hogy vállaljon szent küldetést az Élő Égi Igazság szolgálatában) és a Nagyasszony, a magyarok hites, igaz védelmezője, Égi Királynője. Nincs is hát abban semmi hiteltelen, hogy a Szűzanyát és a Szent Koronát magyar földön felfoghatatla­nul nagy tisztelet övezi, minden magyar egyéni és közösségi (családi, lovagi, állami) életében.

Magyarország felajánlása a Nagyasszonynak a magyar nép korábbi, még a Szent István előtti időkből való Nagyboldogasszony hitével összhangban megtörtént, éppen a nagy Szent Gellért püspök tanácsára, a Szent Korona pedig a magyar államhatalom alanyává vált, kötelező erejű, világszerte magasztalt köz­jogi tanná. Erről szól a magyar nemzet évezredes története, erről szólnak mélységes értelmű imáink, ezt tanúsítják nagyhírű közjogi győzelmeink. Amikor Lovagrendünk ez igazságokat hirdeti, nem egyebet tesz, mint ragaszkodik a legszebb, legszentebb magyar hagyományokhoz, azok méltó élesztéséhez. Így válhat érthetővé, miért oly fontos és szent ügy a lovagok számára a jogfolytonosság helyreállítása.
A Magyarok Nagyasszonya lovagjai fentiekből következően kötelességüknek tekintik, hogy a Szent Korona szakrális, a magyar küldetést meghatározó igazságában elmélyüljenek. Megismerkedjenek a Szent Korona misztériuma összes kérdésköreivel, megismerjék a Szent Korona tanát és levonják a kö­vetkeztetéseket a Szent Korona tana azon legfontosabb tételéből, hogy miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához való viszonyát, és nem kevésbé komolyan veszik a magyar küldetésnek a jelen viharos korunkban megfelelő azon egyéni, közösségi feladatokat, melyek közül kiemelkedik a nemzeti engesztelés.

ÁMEN

Amit ez a Korona tanít, az világosítson meg benneteket!” II. János Pál