HÓDOLAT, FELAJÁNLÁS ÉS ENGESZTELÉS A VILÁG KIRÁLYNŐJÉNEK SZEPLŐTELEN SZÍVÉHEZ

Jöjj el teremtő Lélek, a megújulás lelke! Te a Szűzanya által a megváltás kegyelmeinek új, nagy áradását akarod megindítani. Áraszd ki ránk fényedet, hogy megismerjük Szeplőtelen Jegyesednek, a Magyarok Nagyasszonyának világkirálynői méltóságát! Gyullaszd föl szívünket a Szentháromság lobogó tüzével szent odaadásra, hogy fenntartás nélküli hódolattal tegyük életünket és mindenünket Szűz Mária hatalmas, jóságos királynői kezébe!

HÓDOLAT SZŰZ MÁRIÁNAK A VILÁG GYŐZELMES KIRÁLYNŐJÉNEK
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Az Úr szerzett Téged útjai elején, Te még a föld színe előtt, a halmok előtt születtél.
Hódolunk szeplőtelen szívednek!
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! A Te kígyótipró világhatalmadat már ősszüleinknek kijelentette az Úr.
Hódolunk szeplőtelen szívednek!
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Téged a megtestesülés hajnalán a fényes égi fejedelem, Gábor arkangyal hódolattal köszöntött!
Hódolunk szeplőtelen szívednek!
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Te isteni Fiadnak a világmegváltásban társa lettél, s így a királyságában is részesülsz!
Hódolunk szeplőtelen szívednek!
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Felvétettél a menybe, hogy az egész világ uralkodónője légy, s az emberiségnek az örök üdvösség kincseit nyújtsad!
Hódolunk szeplőtelen szívednek!
Felséges Királynőnk! Fogadd el alázatos hódolatunkat. Magasztalunk Téged, mert Te mindenben alázatos szívvel magasztaltad az Istent, ezértmindenek fölé emelt a Hatalmas!

Hódolunk szeplőtelen szívednek!
SZERETET A VILÁG ÉS HAZÁNK ÉGI KIRÁLYNŐJE IRÁNT
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Szent István Neked adta át koronánkat és hazánkat, s így országunk Nagyasszonya, örökös Királynője lettél.

Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!
Királynőnk! Te a tatárpusztításból, törökdúlásból, minden elnyomásból felemeltél minket.
Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!
Királynőnk! Te a háborúk félelmetes harcaiban megóvtál minket.
Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!
Királynőnk! Te megcsonkításunk, szétszóratásunk ellenére sem hagytál el minket.
Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!
Királynőnk! Te kimentettél a kommunizmus karjaiból, ledöntötted a megszálló birodalmat.
Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!
Királynőnk! Soha ne hagyj magunkra, védj meg a liberalizmus, a gyakorlati materializmus kísértésétől, ne engedj az új pogányság karmaiba, a világkormány rabságába hullani.
Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!
Királynőnk! Te Szent István országának ma széthúzó népeit segítsed, hogy szeretetben, akaratodat, uralkodásodat vágyva betöltsék küldetésüket.

Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!
Királynőnk! Kérünk Téged, egyesítsd a Szent Korona tagjait és területét.

Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Ne vesd el népedet, ne fordulj el tőlünk! Remegve gondolunk arra, hogy az isteni igazságosság tüntető látogatása után is vannak közöttünk olyanok, akik tagadják,  illetve káromolják az Istent, és tovább vétkeznek. Takard el bűneinket szeplőtelen tisztaságod fénypalástjával! A mi engesztelésünk oly gyenge, oly kevés, pótold a hiányokat és erősíts minket a bűnbánatban! Mutasd meg hatalmadat, oltalmazd hazánkat!
Szeplőtelen szíveddel uralkodj felettünk!

 

ODAADÁS SZŰZ MÁRIÁNAK A SZÍVEK ÉS CSALÁDOK KIRÁLYNŐJÉNEK
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Édes Szűzanyánk! Mi hívő keresztény magyarok ki akarunk tartani Veled az engesztelésben. Ezért felajánljuk szeplőtelen szívednek magunkat egyenként és összesen.
Szűzanyánk! Tiéd vagyunk egészen és mindenünk a Tiéd, a Te különleges tulajdonaid vagyunk.
Magyarok Nagyasszonya! Felajánljuk szeplőtelen Szívednek hazánkat, otthonunkat, anyagi javainkat, hogy rendelkezzél velük királynői hatalmaddal!
Szűzanyánk! Tiéd vagyunk egészen és mindenünk a Tiéd, a Te különleges tulajdonaid vagyunk.
Magyarok Nagyasszonya! Átadjuk szellemi javainkat is, lelkünk minden képességét, érdemeit, elégtételünket, imádságunkat és jótetteink kiesdő erejét.

Szűzanyánk! Tiéd vagyunk egészen és mindenünk a Tiéd, a Te különleges tulajdonaid vagyunk.
Magyarok Nagyasszonya! Jóságos anyai kezedbe helyezzük gyarlóságainkat is. A bizalmatlanságot, amellyel a holnap miatt aggodalmaskodunk. A kislelkűséget, amellyel keresztünket hordozzuk a türelmetlenséget, amellyel egymás hibáit viseljük.

Szűzanyánk! Tiéd vagyunk egészen és mindenünk a Tiéd, a Te különleges tulajdonaid vagyunk.
Magyarok Nagyasszonya! Neked ajánljuk a megkezdett jót, amit emberi tekintettből abbahagytunk, az eltékozolt kegyelmeket, amelyekkel kényelemből nem működtünk közre.
Szűzanyánk! Tiéd vagyunk egészen és mindenünk a Tiéd, a Te különleges tulajdonaid vagyunk.
Magyarok Nagyasszonya! Hatalmad alakítsa át nyomorúságunkat az alázatos beismerés és a bűnbánat tőkéjévé, hogy igaz alázattal és teljes bizalommal mondhassuk.
Szűzanyánk! Tiéd vagyunk egészen és mindenünk a Tiéd, a Te különleges tulajdonaid vagyunk.

EGYESÜLÉS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉVEL

Magyarok Nagyasszonya Világ Győzelmes Királynője, jóságos Szűzanyánk! Most már mi is a Tieid vagyunk egészen. Alázattal kérünk tehát, hogy fejleszd lelkünkben az Isten-gyermekség kegyelmi életét.
Élj bennünk Szűzanyánk!
Magyarok Nagyasszonya! Alázatosságoddal törd le kevélységünket. Szelídségeddel fogd le indulatainkat. Tereld Jézus felé minden vágyunkat! Tisztaságoddal tisztíts, szereteteddel gyújts lángra!
Élj bennünk Szűzanyánk!
Magyarok Nagyasszonya! A Te szeplőtelen Szíved áldozatos szeretete acélozza meg akaratunkat és kösse szívünket Istenhez. A Te anyai odaadásod táplálja a bennünk élő Jézust!

Élj bennünk Szűzanyánk!
Magyarok Nagyasszonya! Ha a nélkülözés, elhagyatottság, igazságtalanság sötétségében vezet az Úr, a Te rendíthetetlen hited világítson nekünk. Ha a félreismerés, megvetés, testi-lelki szenvedés keresztútjára hív Jézus a Te erős lelked legyen támaszunk.
Élj bennünk Szűzanyánk!
Magyarok Nagyasszonya, Világ Győzelmes Királynője! Feltétlen odaadással ajánljuk fel magunkat a szegény bűnösök és a világ megmentésére.
Dicsőülj meg általunk!
Magyarok Nagyasszonya! Alakíts minket isteni Fiad szándékainak alkalmas eszközévé, hogy bennünk élve, rajtunk keresztül is kiáraszthassa a megváltás kegyelemkincseit. Így minden ember megismerje anyai szeretetedet és királynői méltóságodat.
Dicsőülj meg általunk!
Magyarok Nagyasszonya! Adj nekünk kitartást az engesztelésben, hogy népünk Általad más nemzetek anyjává legyen és tápláljon messze országokat.
Dicsőülj meg általunk!

 

 

Ima a hazáért !

Mindenható örök Isten ! Mindenkitől elhagyatva, senkitől meg nem hallgatva, Hozzád fordulunk , aki senkit sem hagysz el és mindenkit meghallgatsz: hallgasd meg alázatos könyörgésünket és segíts meg minket, szegény magyarokat.

Ellenségeink lettek úrrá felettünk, országunkat feldarabolták, alkotmányunkat szétrombolták, királyunkat számkivetésbe hurcolták, minket porig aláztak, minden szabadságunktól megfosztottak és ami romlásunkra van, azt parancsolják nekünk.

A mélységből kiáltunk Hozzád Urunk ! Hallgasd meg esedezésünket. Könyörülj rajtunk a Te nagy irgalmasságod szerint.

Ha a sok súlyos csapás a Te büntetésed, amelyet bűneinkkel vontuk magunkra, bocsáss meg nekünk, bűnbánóknak ! Ha széthúzásunk oka nemzeti szerencsétlenségünknek, vezérelj minket egyetértésre! Ha hűségünket akartad próbára tenni , tekintsd gyengeségünket és rövidítsd meg látogatásod idejét !

Add a hatalmat azok kezébe, akik azt Tőled veszik és a haza javára  használják !

Adj a nemzetnek önzetlen , hűséges és minden áldozatra kész  fiakat, szerencsétlen hazánknak pedig adj jobb jövendőt !

Nagyasszonyunk és Anyánk ! Kelj védelmünkre, vedd oltalmadba örökségedet. Pártfogolj minket szent Fiadnál, hogy az Ő kegyelméből Szent István országa újra életre támadjon.

Amen

1937